BYD แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของจีน ส่งรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาในกรุงเทพมหานคร ประเทศไ…

BYD แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของจีน ส่งรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเพื่อเป็นแท็กซี่ไฟฟ้าลดโลกร้อน ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมของไทย โดยมีแผนที่จะขยายไปยังเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย

อ้ายจงเล่าเรื่องจาก People’s Daily

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน
ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา