หน้าแรก ทำเนียบนักเรียนไทยในจีน

ทำเนียบนักเรียนไทยในจีน

เพ็ญพิสุทธิ์ สีกาแก้ว | คติชนวิทยา ( Folklore)

เพ็ญพิสุทธิ์ สีกาแก้ว (จี)อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และเป็นอาจารย์พิเศษชาวต่างชาติวิทยาลัยภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยปักกิ่งประจำภาคการศึกษาที่ 1/2021 (กันยายน 2563 - มกราคม 2564)ปริญญาเอก - คติชนวิทยา มหาวิทยาลัย East China Normal Universityปริญญาโท - คติชนวิทยา มหาวิทยาลัย East China...

พีรเชษฐ ปอแก้ว | สถาบันเทคโนโลยีการคำนวณ (UCAS)

พีรเชษฐ ปอแก้ว (เชษ)ปริญญาเอก - สถาบันเทคโนโลยีการคำนวณ (Institute of Computing Technology - ICT), University of Chinese Academy of Sciences (UCAS)ปริญญาโท - Institute of Computing...

ภวิสร ชื่นชุ่ม | วิศวกรรมชลศาสตร์ การจัดการทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าพลังงานน้ำ มหาวิทยาลัยชิงหัว

ภวิสร ชื่นชุ่ม (คิงส์)ปริญญาเอก - วิศวกรรมชลศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าพลังงานน้ำ มหาวิทยาลัยชิงหัว ประธานนักเรียนไทยมหาวิทยาลัยชิงหัวปริญญาโท - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ “ผมมีความมุ่งมั่นว่า เมื่อจบปริญญาเอก ผมอยากกลับมาประเทศไทย...

อนิวัตติ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ECUST)

อนิวัตติ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล (ตี๋)ปริญญาเอก - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ East China University of Science and Technology (ECUST)ปริญญาโท - Control Science and Engineering, Beijing Institute of Technology...

น้ำทิพย์ ทองทิพย์ | ภาษาศาสตร์และนิรุกติศาสตร์จีน (MUC)

น้ำทิพย์ ทองทิพย์ (ทิพย์)ปริญญาเอก - คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาศาสตร์และนิรุกติศาสตร์จีน Minzu University of China ทุนรัฐบาลจีน (CSC)ปริญญาโท - คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาศาสตร์และนิรุกติศาสตร์จีน Minzu University of China ทุนรัฐบาลจีน (CSC)ปริญญาตรี -...

แพทย์แผนจีน จักรี ตั้งเทียนชัยชนะ | เภสัชสมุนไพรจีน (BUCM)

แพทย์แผนจีน จักรี ตั้งเทียนชัยชนะ (คิม)ปริญญาเอก - หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพรจีน คณะเภสัชสมุนไพรจีน Beijing University of Chinese Medicine (BUCM)ปริญญาโท - สาขาโรคไต หลักสูตรอายุรกรรม มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางเจาปริญญาตรี - สาขาการแพทย์แผนจีน คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ดร.นิศาชล ไทยทอง | เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนาเขตการค้าจีน-อาเซียน

ดร.นิศาชล ไทยทองปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ และนักวิจัยประจำศูนย์วิจัยจีน-อาเซียน มหาวิทยาลัยกวางสี เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีนปริญญาเอก - เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนาเขตการค้าจีน-อาเซียน มหาวิทยาลัยกวางสีปริญญาโท - เศรษฐศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาจีน) มหาวิทยาลัยกวางสีปริญญาตรี - อักษาศาสตร์ เอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยศิลปากร

สุธิศา อมรประภาวัฒน์ | การสอนภาษาจีนนานาชาติ

สุธิศา อมรประภาวัฒน์ปริญญาเอก - สาขาการสอนภาษาจีนนานาชาติ คณะการศึกษานานาชาติ Minzu University of Chinaปริญญาโท - Master Program of Teaching Chinese to Speaker of Foreign, East China Normal...

จารุวรรณ อุดมทรัพย์ | โครงการ Talented Young Scientist Program (TYSP)

จารุวรรณ อุดมทรัพย์ (แป้น)ปริญญาเอก - Management Science and Engineering, Kunming Science and Technologyปริญญาโท - Enterprise Management, Kunming Science and Technologyปริญญาตรี - นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชยุตพล ฮั่นตระกูล | วิศวกรรมการควบคุม มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ชยุตพล ฮั่นตระกูล (วิว)ปริญญาโท - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการควบคุม มหาวิทยาลัยปักกิ่งปริญญาตรี - คณะวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ผมจะศึกษาผ่านการดูคลิปวีดีโอจากเว็บไซต์ bilibili.com หรือ อ่านสรุปจากบล็อกในเว็บไซต์ CSDN ซึ่งส่วนตัวคิดว่ารวดเร็วและเข้าใจมากกว่าการอ่านหนังสือ อย่างไรก็ตามข้อมูลเชิงลึกยังคงต้องพึ่งความรู้จากหนังสืออยู่ดี”

เรื่องแนะนำ