ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔/๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า China Scholarship Council (CSC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔/๒๕๖๕ ให้แก่ฝ่ายไทยเพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๗ ทุน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่...

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU)

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง จำนวน 3 ทุนต่อปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ ซึ่งดำเนินงานภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...

ข้อมูลทุนการศึกษาในประเทศจีน

0
1. ทุนรัฐบาลจีน (CSC) ทุนรัฐบาลจีน (China Scholarship Council) หรือที่รู้จักกันในชื่อทุน CSC ภาษาจีน คือ 中国政府奖学金 เป็นทุนแรกของรัฐบาลจีน ปัจจุบันทุนการศึกษานี้ รัฐบาลจีนได้มอบให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจีน เป็นผู้บริหารเงินทุนการศึกษาและจัดการโอนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยจะโอนค่าใช้จ่ายรายเดือน ( living costs...

ทุนการศึกษา ANSO Scholarship 2021

Background ทุนการศึกษา ANSO เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา/นักวิชาการที่ไม่ใช่พลเมืองจีนได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรี ณ วิทยาลัยหรือโรงเรียนของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (USTC) มหาวิทยาลัยแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (UCAS) หรือสถาบัน CAS ทั่วประเทศจีน ทุนการศึกษา ANSO ประกอบด้วย 2 โปรแกรมหลักคือ ทุนปริญญาโท...

ทุนการศึกษาในจีน ปี 2020

1. The ANSO Scholarship for Young Talents 2020 ทุนการศึกษา ANSO เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา/นักวิชาการที่ไม่ใช่พลเมืองจีนได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรี ณ วิทยาลัยหรือโรงเรียนของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (USTC) มหาวิทยาลัยแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (UCAS) หรือสถาบัน CAS ทั่วประเทศจีน...

ทุนการศึกษาในจีน ปี 2020

The ANSO Scholarship for Young Talents 2020 http://isa.ustc.edu.cn/xs/disp.asp?menu1=99&menu2=01&degree=1&ucode=275 ทุนการศึกษา ANSO เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา / นักวิชาการที่ไม่ใช่พลเมืองจีนได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรี ณ...

เรื่องแนะนำ