Way Forward

ที่มาของโครงการ ปี 2563 ฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งใจจะจัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับนักเรียนไทยและคนไทยที่อยู่ที่จีน โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่ทันสมัยและน่าสนใจมาร่วมพูดคุย เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของนักเรียนไทยในจีน และจัด job fair ที่จะเชิญภาคเอกชนของทั้งไทยและจีนมาแนะนำหน่วยงาน และรับสมัครงาน/ฝึกงาน รวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และทีมประเทศไทย แต่เนื่องจากเหตุการณ์โควิด-19 จึงต้องปรับรูปแบบเป็นการสัมมนาออนไลน์ ซึ่งจะจัดขึ้นทั้งหมด 10 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563