ข่าว/เรื่อง การศึกษาจีน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จีนจะขยายการเปิดกว้างและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการวิจัยที่เป็นสากลและระบบนิเวศนวัตกรรมที่มีการแข่งขันระดับโลก