หน้าที่ของหน่วยงาน

รับผิดชอบในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ติดตามความก้าวหน้า

ภาวะความเคลื่อนไหว การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน วิเคราะห์และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะนโยบาย มาตรการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย และผลประโยชน์แห่งชาติ

เสริมสร้างความร่วมมือ

ที่จะนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อไทย โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยียุทธศาสตร์ของประเทศไทย และสาขาที่สามารถเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

พัฒนาระบบข้อมูล

ข่าวสาร และสารสนเทศเชิงลึกที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนวิทยาการอันเกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ติดตามการใช้มาตรการ

ติดตามการใช้มาตรการทางด้านการค้า โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นตัวกำหนด

ผลักดันและประสานงาน

เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียน/ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีไทยในต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญของสาธารณรัฐประชาชนจีน กับส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

ทำหน้าที่ผู้แทนประเทศไทย

ทำหน้าที่ผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุม เจรจากับองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ติดต่อเรา