ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับหน่วยงาน

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

พ.ศ. 2533

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน จัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ในประเทศพัฒนาแล้ว 3 ประเทศ ที่เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ และมีความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลก ประกอบด้วย
(1) กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
(2) กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม

(3) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เพื่อทำหน้าที่ประสานงานเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับพัฒนาความร่วมมือกับ ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมขั้นสูง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย

มีการลดจำนวนข้าราชการของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน และกรุงบรัสเซลส์ จาก 2 ตำแหน่ง เหลือเพียงข้าราชการระดับอัครราชทูตที่ปรึกษา แห่งละ 1 ตำแหน่ง และปิดสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ ณ กรุงโตเกียว สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2555

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นหน่วยดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

มีนาคม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำข้อเสนอการขอจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ กรุงปักกิ่ง ส่งให้กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาและได้ส่งคำขอจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อให้คณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยที่ประจำการในต่างประเทศ พิจารณาอีกครั้ง ในเดือนกรกฎาคม 2557

พ.ศ. 2557

สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเตรียมการเปิดสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ กรุงปักกิ่ง อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีละ 5 ล้านบาท

เมษายน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ขณะนั้น ได้เข้าพบหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ณ ขณะนั้น เกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อยืนยันความจำเป็นในการขอเปิดสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในยุคปัจจุบัน รวมถึงนโยบายรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ล้ำหน้า ซึ่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เห็นควรให้เสนอเรื่องดังกล่าวไปตามกระบวนการใหม่

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559

มีนาคม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมกับจัดการประชุมอภิปรายและรับฟังข้อคิดเห็น

กันยายน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมนักวิชาชีพและนักวิทยาศาสตร์ไทยในจีน ภายใต้หัวข้อ “ผนึกสิบทิศ รวมนักวิทย์ไทยในแดนมังกร” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร นครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเตรียมการจัดตั้งเครือข่ายนักวิชาชีพและนักวิทยาศาสตร์ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน และการเปิดสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ ณ กรุงปักกิ่ง โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นักวิชาชีพ นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ไทยในจีน พร้อมทั้งมีวิทยากรจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Sciences หรือ CAS) และมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น จากมณฑลต่างๆ เข้าร่วมการประชุม

พ.ศ. 2560

มีนาคม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเรื่องการส่งข้าราชการไปเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำการ ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงปักกิ่ง ให้กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรไทยที่ประจำการในต่างประเทศพิจารณา

กรกฎาคม

คณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยที่ประจำการในต่างประเทศ เห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ไปประจำการในตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำการ ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงปักกิ่ง

พ.ศ. 2560

เมษายน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทย – สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงปักกิ่ง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ

ตุลาคม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำการ ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงปักกิ่ง