รายชื่อมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยในสาธารณรัฐ ประชาชนจีน

บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ 100 ปี "จีนศึกษา" ในประเทศไทย

45 Years Thailand & China Magazine

ถนนทุกสาย มุ่งสู่จีนตะวันตก

คลังข้อมูล

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน

WAY FORWARD

ข้อมูลหน่วยงานในจีน

Infographic

เว็บลิงค์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (MOST)
กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (MOE)
สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS)
องค์การอวกาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CNSA)
สถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีน (CASS)
สภาทุนการศึกษาแห่งจีน (CSC)
กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งงสาธารณรัฐประชาชนจีน (MIIT)
สถาบันบัณฑิตวิศวกรรมจีน (CAE)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (MNR)