ข้อมูลทุนการศึกษาในประเทศจีน

1. ทุนรัฐบาลจีน (CSC)

ทุนรัฐบาลจีน (China Scholarship Council) หรือที่รู้จักกันในชื่อทุน CSC ภาษาจีน คือ 中国政府奖学金 เป็นทุนแรกของรัฐบาลจีน ปัจจุบันทุนการศึกษานี้ รัฐบาลจีนได้มอบให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจีน เป็นผู้บริหารเงินทุนการศึกษาและจัดการโอนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยจะโอนค่าใช้จ่ายรายเดือน (living costs / 生活费) เข้าบัญชีธนาคารของผู้รับทุนเป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

ทุน CSC ยังแยกย่อยเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น ทุนระดับประกาศนียบัตรด้านภาษาจีน ทุนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.campuschina.org/scholarships/indexdp40.html

2. ทุนรัฐบาลท้องถิ่น (CPGS)

ทุนรัฐบาลท้องถิ่น (Chinese Provincial Government Scholarships (CPGS)) เป็นทุนการศึกษาที่รัฐบาลท้องถิ่นของจีนเป็นผู้พิจารณามอบทุนตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด โดยในรายละเอียดทุนไม่ต่างจากทุน CSC

ปัจจุบัน ทุนรัฐบาลท้องถิ่นแบ่งตามที่ตั้งของมณฑลและเมืองใหญ่ของจีนรวมทั้งหมด 30 แห่ง ทำให้ชื่อของทุนและเว็บไซต์สำหรับสืบค้นข้อมูลและยื่นสมัครทุนมีความแตกต่างกันไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.campuschina.org/scholarships/index.html?k=Local%20Government%20Scholarships

3. ทุนขงจื่อ (CIS)

ทุนขงจื่อ (Confucius Institute Scholarship (CIS)) เดิมอยู่ภายใต้ สถาบันขงจื่อ หรือ ภาษาจีน คือ สำนักงานฮั่นปั้น (Hanban) หรือ Office of Chinese Language Council International ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของจีน มีภารกิจในการจัดสรรทุน และจัดหลักสูตรอบรมเพื่อผลิตบุคลากรด้านการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศเป็นหลัก

สถาบันขงจื่อ เริ่มเข้ามาตั้งสาขาในประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ.2006 (พ.ศ.2549) และขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีทั้งหมด 16 แห่ง  มีภารกิจในการเป็นศูนย์จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (Hanyu Shuping Kaoshi) BCT (Business Chinese Test) และ YCT (Youth Chinese Test) ทั่วประเทศไทย และเป็นหน่วยงานที่รับใบสมัครที่ผู้ประสงค์ยื่นขอทุนไปศึกษาต่อในสาขาการสอนภาษาจีนระดับนานาชาติด้วย

ปัจจุบัน ทุนจากสำนักงานฮั่นปั้น ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น International Chinese Language Teachers (Confucius Institute) Scholarship ประกอบด้วยทุนศึกษาภาษาจีนระยะสั้น ทุนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และทุนปริญญาเอกสำหรับบางมหาวิทยาลัย โดยสำนักงานฮั่นปั้นจะเป็นผู้โอนเงินทุนทุนการศึกษาเป็นรายปีเข้าบัญชีของนักศึกษาโดยตรง ทุนการศึกษาดังกล่าวครอบคลุมค่าลงทะเบียนเรียน ค่าหอพัก ค่าตำราเรียนค่าทำวิจัย (ถ้ามี) รวมถึงค่าใช้จ่ายรายเดือน ซึ่งนักศึกษาจะเป็นผู้บริหารจัดการเงินทุนการศึกษาเอง

4.ทุน ANSO

ทุนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา/นักวิชาการที่ไม่ใช่พลเมืองจีนได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (USTC) มหาวิทยาลัยแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (UCAS) หรือสถาบัน CAS ทั่วประเทศจีน ทุนการศึกษา ANSO ประกอบด้วย 2 โปรแกรมหลักคือ ทุนปริญญาโทและทุนปริญญาเอก ครอบคลุม ค่าลงทะเบียน ค่าเทอม ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ และค่าตั๋วเครื่องบินขาไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.anso.org.cn/programmes/talent/scholarship/

5. ทุนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRS)

นับจากปี ค.ศ.2013 (พ.ศ.2556) ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (ชื่อแรกในภาษาอังกฤษที่ใช้ คือ One Belt One Road (OBOR)  ต่อมาเปลี่ยนเป็น Belt and Road Initiative (BRI) ชื่อภาษาจีนคือ 一带一路)  ส่งผลให้นักศึกษาต่างชาติที่ยื่นขอทุนเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศจีนเพิ่มจำนวนมากขึ้น รัฐบาลจีนจึงเพิ่ม “ทุนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Scholarship)” ขึ้นในปี ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) เพื่อเป็นการรองรับนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และเพื่อจัดสรรทุนให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ สนใจเรียนต่อที่จีนที่มีจำนวนมากขึ้น

6. ทุนเส้นทางสายไหม (CGS-SRSP)

ทุนเส้นทางสายไหม (Chinese Government Scholarship-Silk Road Scholarship Program (CGS-SRSP)) เริ่มในปี ค.ศ.2016 (พ.ศ.2559) เป็นทุนการศึกษาที่รัฐบาลจีนผลักดันให้ขับเคลื่อนคู่ขนานไปพร้อมกับ “ทุนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

7. ทุนรัฐบาลฯ สำนักงานก.พ.

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ เป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.ocsc.go.th/scholarship/personal

ดาวน์โหลดเอกสาร

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]