Way Forward 2021 ครั้งที่ 6 “เรียนต่อจีนด้านแพทย์แผนจีน”

รายชื่อสถาบันการศึกษาในประเทศจีนที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนให้การรับรอง
https://tcm.dtam.moph.go.th/images/2020/uns32.pdf

หลักสูตรแพทย์แผนจีนในไทย ที่ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยในจีน
https://tcm.dtam.moph.go.th/images/2020/9_มหาลย.pdf

ข้อควรรู้ก่อน “เรียนต่อด้านแพทย์แผนจีน ณ ประเทศจีน”
✓ สถาบันต้องผ่านการรับรอง
✓ หลักสูตรต้องผ่านการรับรอง (ระยะเวลาศึกษา ≥ 5 ปี)
✓ ศึกษาลักษณะจุดเด่นของแต่ละสถาบัน
✓ ค่าครองชีพ
✓ ภูมิอากาศ
✓ การเดินทาง

ข้อควรระวัง

คณะกรรมการวิชาชีพฯ รองรับหลักสูตรที่มีระยะเวลาศึกษา ≥ 5 ปี เท่านั้น บางสาขาที่เรียน 4 ปี เช่น พยาบาลทางการแพทย์แผนจีน สมุนไพรจีน จะไม่ได้ผ่านการรับรอง ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจเลือกสาขาและมหาวิทยาลัย

ศาสตร์การแพทย์แผนจีน (แนวความคิดที่สำคัญ “ความสมดุล คือ หัวใจหลัก”)
• ความสัมพันธ์แบบองค์รวม – ระบบการทำงานต่าง ๆ ในร่างกายควรมีความสมดุล
• ให้ความสำคัญต่อผู้ป่วยเป็นรายบุคคล พื้นฐานร่างกายหรือภาวะโรคแต่ละรายมีความแตกต่างกัน
• ใช้การป้องกันการเกิดโรคเป็นหลัก ให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย
• การวินิจฉัยจำแนกภาวะโรค โดยการตรวจพื้นฐาน 4 ประการ (1) การดู (2) การฟัง/ดมกลิ่น (3) การถาม (4) การตรวจชีพจร/คลำ

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (5 ปี)
• การศึกษาทั่วไป เช่น ภาษาจีนพื้นฐาน วัฒนธรรมจีน
• หลักสูตรภาษาจีนทางการแพทย์แผนจีน ภาษาจีนมีบทบาทสำคัญต่อการเรียนแพทย์แผนจีน
• หลักสูตรพื้นฐานด้านการแพทย์ เช่น Anatomy, Physiology, Microbiology
• หลักสูตรด้านการแพทย์แผนจีน เช่น หลักการตรวจ ยาจีน ฝังเข็ม รมยา
• วิชาเลือกเสรี เลือกศึกษาวิชาที่สนใจเพิ่มเติม เช่น ด้านความสวยความงาม เวชศาสตร์ฟื้นฟู
• การฝึกงานทางวิชาชีพ

การฝึกงานของนักศึกษาแพทย์แผนจีน
แผนกอายุรกรรม : การซักประวัติผู้ป่วย การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การรักษาและใบสั่งยา
การฝังเข็มและการรมยา : เรียนรู้เทคนิคจากอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ
สมุนไพรจีนและเภสัช : เรียนรู้ลักษณะพื้นฐานของสมุนไพรแต่ละชนิด เช่น ชื่อ ลักษณะ สี กลิ่น
ทุยหนา (การนวดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน) : ฝึกการลงน้ำหนักมืออย่างถูกต้อง

การพัฒนาการแพทย์แผนจีนในต่างประเทศ
• ISO/TC 249 มาตรฐานสากลด้านการแพทย์แผนจีน
• WHO ยอมรับการแพทย์แผนจีนให้ถูกรวมเข้าใน ICD-11 นับเป็นก้าวสำคัญในการปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นสากลของการแพทย์แผนจีน และก่อให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการระหว่างการแพทย์แผนจีนกับการแพทย์ของประเทศอื่น ๆ

รู้จักมหาวิทยาลัย 4 แห่งแรก ที่เปิดหลักสูตรแพทย์แผนจีน (ค.ศ. 1956)

  1. Beijing University of Chinese Medicine
  2. Shanghai University of Traditional Chinese Medicine
  3. Guangzhou University of Chinese Medicine
  4. Chengdu University of Traditional Chinese Medicine

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564
9.30 – 10.30 น. (เวลาไทย)
10.30 – 11.30 น. (เวลาจีน)

แขกรับเชิญ
ดร.ภารดี แสงวัฒนกุล
คณะการแพทย์แผนจีน สาขาอายุรศาสตร์ (ระบบทางเดินอาหาร)
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน

จักรี ตั้งเทียนชัยชนะ
คณะเภสัชสมุนไพรจีน สาขาการแปรรูปสมุนไพร
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง

อนันตา เอี่ยมธนาอนันต์
คณะการแพทย์แผนจีน สาขาอายุรศาสตร์ (โรคระบบต่อมไร้ท่อ)
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู

ผู้ดำเนินรายการ
อ.อรภา ศิลมัฐ (มิ้น)
รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ติดต่อเรา