มณฑลซานตงผลักดันการสร้างเมืองอัจฉริยะรูปแบบใหม่ (New Smart City)

สำนักงานข้อมูล Big Data มณฑลซานตง เปิดเผยว่า ในปี 2564 นี้ รัฐบาลมณฑลซานตงได้ผลักดันการสร้างเมืองอัจฉริยะรูปแบบใหม่ (New Smart City) โดยพัฒนาการประยุกต์ใช้ข้อมูล Big Data ในการสร้างแพลตฟอร์มสั่งการแบบบูรณาการ และสร้างแบรนด์บริการแอพพลิเคชัน “Love Shandong”

การสร้างเมืองอัจฉริยะรูปแบบใหม่ สร้างกลไกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะฯ ร่วมกันของเขตเศรษฐกิจใหญ่ในมณฑลทั้ง 3 เขต ได้แก่ 1) เขตเศรษฐกิจเมืองเอกของมณฑลฯ 2) เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกของมณฑลฯ 3) เขตเศรษฐกิจภาคใต้ของมณฑลฯ พร้อมทั้ง ผลักดันการสร้างรูปแบบในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะรูปแบบใหม่ร่วมกันระหว่างทั้ง 16 เมืองในมณฑลฯ

การสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล พัฒนาการดำเนินการร่วมกันระหว่างเมืองอัจฉริยะรูปแบบใหม่กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ผลักดันการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คลาวด์คอมพิวติ้ง และอินเทอร์เน็ต ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิมของรัฐบาลเมือง การคมนาคมขนส่ง พลังงานและอื่น ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

การสร้างแอพพลิเคชัน “Love Shandong” (爱山东App)ผลักดันส่งเสริมให้เมืองและเขตต่าง ๆ สร้างแพลตฟอร์มการบริการของภาครัฐตามหัวข้อและพื้นที่ และย้ายช่องทางการบริการเดิมเข้าไปอยู่ในระบบ “Love Shandong” ซึ่งเดิมทีมีแอพพลิเคชันให้บริการอย่างหลากหลายของแต่ละเมือง ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในมณฑลฯ ได้ใช้ระบบการบริการในรูปแบบเดียวกัน โดยไม่จำเป็นต้องโหลดแอพพลิเคชันอื่นเพิ่มหากต้องเดินทางไปต่างเมือง

นอกจากนี้ รัฐบาลมณฑลฯ ได้เร่งสร้างแพลตฟอร์มสั่งการแบบบูรณาการ โดยมีแพลตฟอร์มหลักระดับมณฑล และแบ่งแพลตฟอร์มย่อยลงไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละเมือง ซึ่งในขณะนี้ได้สร้างแพลตฟอร์มหลักในระดับมณฑลสำเร็จแล้ว และเมืองต่าง ๆ จะรับผิดชอบในสร้างแพลตฟอร์มย่อยของแต่ละพื้นที่ต่อไป

การมุ่งผลักดันการสร้างเมืองอัจฉริยะฯ ด้วยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาผสมผสานกับโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานนั้น ก็เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะนำไปสู่ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสุขให้แก่ประชาชน อีกทั้ง ยังทำให้เกิดคุณค่าและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ในปี 2563 เมืองชิงต่าว เมืองเยียนไถ เมืองเหวยฟาง เมืองจือปั๋ว และเมืองเหลียวเฉิง และอีก 11 เขต ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองนำร่องในการก่อตั้งเมืองอัจฉริยะรูปแบบใหม่
2. เขตเศรษฐกิจใหญ่ 3 เขตในมณฑลซานตง  ได้แก่
2.1 เขตเศรษฐกิจเมืองเอกของมณฑลฯ (วงเศรษฐกิจเมืองเอก) ประกอบด้วย นครจี่หนาน เมืองจือปั๋ว เมืองไท่อัน เมืองเหลียวเฉิง เมืองเต๋อโจว เมืองปินโจว และเมืองตงหยิง
2.2 เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกของมณฑลฯ (วงเศรษฐกิจเจียวตง) ประกอบด้วย เมืองชิงต่าว เมืองเยียนไถ เมืองเวยไห่ เมืองเหวยฟาง และเมืองรื่อจ้าว
2.3 เขตเศรษฐกิจภาคใต้ของมณฑลฯ (วงเศรษฐกิจหลู่หนาน) ประกอบด้วย เมืองหลินอี๋ เมืองจ่าวจวง เมืองจี่หนิง และเมืองเหอเจ๋อ

แหล่งที่มา http://f.sdnews.com.cn/sdcj/202102/t20210201_2859330.htm

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา