CPI เดือนพฤศจิกายนของมณฑลเสฉวนลดลงร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 สำนักงานสถิติมณฑลเสฉวน ได้เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของมณฑลเสฉวนในเดือนพฤศจิกายนลดลงร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 และลดลงร้อยละ 0.3 จากเดือนตุลาคม 2563

ดัชนีราคาอาหาร ยาสูบและสุราลดลงร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยราคาเนื้อหมูลดลงร้อยละ 11.7 ราคาเนื้อของสัตว์ปีกลดลงร้อยละ 13.1 ราคาไข่ลดลงร้อยละ 10 ดัชนีราคาเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย การคมนาคมและสื่อสารมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน โดยอัตราค่าเช่าบ้านลดลงร้อยละ 2.4 ราคาน้ำมันสำหรับยานพาหนะลดลงร้อยละ 16.5 อย่างไรก็ดี การบริโภคด้านการศึกษาและความบันเทิง การบริการทางการแพทย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงราคาเครื่องประดับและทองมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และราคาผักสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4

นอกจากนั้น สำนักงานสถิติมณฑลเสฉวนยังได้เปิดเผยด้วยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2563 แต่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 1.0 และดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของมณฑลลดลงร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562

 

แหล่งที่มา เว็บไซต์ทางการของรัฐบาลมณฑลเสฉวน
http://www.sc.gov.cn/10462/10464/10797/2020/12/13/718711cbe30f4065ae8de22c6d329233.shtml (วันที่ 13 ธันวาคม 2563)

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา