พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อยกระดับพื้นที่ Greater Bay Area (GBA) สำหรับอุตสาหกรรมอนาคต

      ที่มาของรูปภาพ : https://normsun-companyformation.com

เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ภาคเอกชนด้านดิจิทัล ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีจากสาธารณรัฐ ประชาชนจีน อาทิ หัวเว่ย จิงตง ฮ่องกงซินหัว รวมทั้งบริษัทด้านเทคโนโลยีขนาดกลางอื่น ๆ กว่า ๓๐๐ บริษัท ได้ร่วมลงนามข้อตกลง “โครงสร้างพื้นฐาน” ประกอบด้วยโครงการย่อยทั้งหมด ๗๓ โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม ๑๘๐ ล้านหยวน หรือประมาณ ๘๐๕ ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในเขตพื้นที่ GBA อาทิ 5G ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม เทคโนโลยีระบบอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการรองรับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจแห่งอนาคตในเขตพื้นที่ฯ

      ที่มาของรูปภาพ : https://normsun-companyformation.com

ข้อตกลงดังกล่าว ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบโครงสร้างพื้นฐานเชิงนวัตกรรม และระบบ converged infrastructure (การปรับโครงสร้างและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการเชื่อมโยงระบบย่อยต่าง ๆ อาทิ เซิร์ฟเวอร์ สื่อบันทึกข้อมูล อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบอัตโนมัติและระบบประสานงาน เข้าด้วยกัน โดยบริหารจัดการระบบย่อยดังกล่าวแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล) เพื่อเชื่อมต่อความทันสมัยด้านดิจิทัลระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ มาเก๊า และฮ่องกง เข้าด้วยกัน กอปรกับสามารถต่อยอดพื้นที่ GBA สู่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคด้วยระบบนิเวศน์ ที่ล้ำสมัยดังกล่าว

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

http://www.news.cn/gangao/index.htm

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา