ท่าเรือชินโจวงัดมาตรการเข้ม คุม COVID-19 จากต่างประเทศ

ไฮไลท์

  • ปัจจุบัน ศุลกากรท่าเรือชินโจวของกว่างซีได้เพิ่มระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านำเข้าและคัดกรองลูกเรือ ภายใต้มาตรการ “3 คัด 3 กรอง 1 ส่งต่อ” เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มาจากต่างประเทศ
  • การใช้ “ระบบสืบค้นการแวะท่าของเรือบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ” เพื่อติดตามและสืบค้นประวัติการเดินทางของเรือบรรทุกสินค้านั้น เป็นประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ (สถานะของเรือและลูกเรือ) และเตรียมการรับมือด้านบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์
  • เรือสินค้าที่แวะในประเทศ/ดินแดนที่เป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูงภายใน 14 วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จะต้องขึ้นเรือสินค้าเพื่อตรวจคัดกรองเป็นการเฉพาะ โดยเรือสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลูกเรือขึ้นหรือลงจากเรือเด็ดขาด
  • เรือสินค้าที่ผ่านการตรวจคัดกรองการแล้ว ระหว่างที่จอดเทียบท่า จะต้องรายงานข้อมูลสุขภาพของลูกเรือทุกวัน และต้องมีการซ้อมแผนการป้องกัน ควบคุม และรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดร่วมกัน เพื่อส่งเสริมศักยภาพการทำงานของท่าเรือให้ดียิ่งขึ้น

ท่าเรือชินโจว (Qinzhou Port/钦州港) เป็น Hub สำคัญในอ่าวเป่ยปู้ของกว่างซี (หรือคนไทยรู้จักชื่อ “อ่าวตังเกี๋ย”) เป็นศูนย์กลางการเชื่อมระบบงานขนส่งทางเรือกับรถไฟ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางการค้าเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่” (New International Land-Sea Trade Corridor – ILSTC) และเป็นท่าเรือสำคัญที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ รวมถึงจากประเทศไทย (แหลมฉบัง-ชินโจว)

เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มาจากต่างประเทศทางด่านท่าเรือ และสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนภายในประเทศ สำนักงานศุลกากรท่าเรือชินโจวได้เพิ่มระดับความเข้มข้นในการติดตามเรือสินค้าที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง การตรวจสอบสินค้านำเข้า และการคัดกรองลูกเรือ ภายใต้มาตรการ “3 คัดกรอง 3 สอบสวน 1 ส่งต่อ” กล่าวคือ

3 คัดกรอง” – คัดกรองจากการแจ้งข้อมูลสุขภาพ 100% คัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และคัดกรองด้วยวิธีทางการแพทย์

3 สอบสวนตรวจสอบ” – สอบสวนทางระบาดวิทยา ตรวจสอบทางการแพทย์ และตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ

1 ส่งต่อ” – บุคคล 4 กลุ่มจะต้องถูกส่งตัวต่อไปยังหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้แก่ ผู้ที่ได้รับการยืนยันติดเชื้อ ผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ ผู้ที่มีอาการบ่งชี้ และผู้ใกล้ชิด

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังใช้ “ระบบสืบค้นการแวะท่าของเรือบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ” (เว็บไซต์www.nanning.customs.gov.cn) เพื่อติดตามและสืบค้นประวัติการเดินทางของเรือบรรทุกสินค้า ซึ่งเป็นประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ (สถานะของเรือและลูกเรือ) และเตรียมการรับมือด้านบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ โดยเฉพาะเรือสินค้าที่แวะในประเทศ/ดินแดนที่เป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูงภายใน 14 วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จะต้องขึ้นเรือสินค้าเพื่อตรวจคัดกรองเป็นการเฉพาะ

ทั้งนี้ เรือสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร จะไม่ได้รับอนุญาติให้ลูกเรือขึ้นหรือลงจากเรือเด็ดขาด ส่วนเรือสินค้าที่ผ่านการตรวจคัดกรองการแล้ว ระหว่างที่จอดเทียบท่า จะต้องรายงานข้อมูลสุขภาพของลูกเรือทุกวัน และต้องมีการซ้อมแผนการป้องกัน ควบคุม และรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดร่วมกัน เพื่อส่งเสริมศักยภาพการทำงานของท่าเรือให้ดียิ่งขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ถึง 17 มีนาคม 2563 ศุลกากรท่าเรือชินโจวได้ตรวจคัดกรองเรือบรรทุกสินค้าจากต่างประเทศแล้ว 488 ลำ ตรวจคัดกรองพนักงาน/ลูกเรือเข้า-ออกแล้ว 9,065 คน ตรวจใบขนสินค้าแล้ว 5,101 ฉบับ และตรวจปล่อยสินค้านำเข้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแล้ว 4.59 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.46 เท่า อาทิ ข้าวโพด ถั่วเหลือง แผ่นไม้ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว วัตถุดิบแร่ และผลไม้

 

 

จัดทำโดย นางสาววัชราภรณ์  พรหมพินิจ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中国新闻网) ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2563
รูปประกอบ www.freepix.com

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา