Way Forward 2020 ครั้งที่ 1 : โลกและสังคมไทยหลังโควิด-19

19 พฤษภาคม 2563 – ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Way Forward 2020 ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดตัวกิจกรรมและเป็นวิทยากร   ในหัวข้อ “โลกและสังคมไทยหลังโควิด 19” มีผู้ลงทะเบียน เข้าร่วมสัมมนา 110 คน เป็นนักเรียนไทยที่เรียนที่จีน คนไทยที่จีน และนักเรียนและผู้สนใจในไทยและสิงคโปร์

นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กล่าวถึงกิจกรรม Way Forward 2020 ว่า ในปี 2563 ฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งใจจะจัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับนักเรียนไทยและคนไทยที่อยู่ที่จีน  โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่ทันสมัยและน่าสนใจมาร่วมพูดคุย เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของนักเรียนไทยในจีน และจัด job fair ที่จะเชิญภาคเอกชนของทั้งไทยและจีนมาแนะนำหน่วยงาน และรับสมัครงาน/ฝึกงาน รวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และทีมประเทศไทย แต่เนื่องจากเหตุการณ์โควิด-19 จึงต้องปรับรูปแบบเป็นการสัมมนาออนไลน์ ซึ่งจะจัดขึ้นทั้งหมด 10 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563   

นอกจากนี้ ฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ จะจัดตั้งเครือข่ายนักเรียนไทยในจีน และเครือข่ายนักวิชาชีพไทยในจีน สำหรับเครือข่ายนักวิชาชีพไทยในจีน จะเริ่มจากกลุ่มอาจารย์คนไทยในจีน  ที่จะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษาของจีนมาเชื่อมโยงงานให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทย และในอนาคตจะขยายรวมไปถึงคนไทยอาชีพอื่นๆ ที่อยู่ในจีน  และคนจีนที่มีความตั้งใจที่จะช่วยประเทศไทยในด้านอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม และสาขาอื่นๆ ด้วย  

สรุปการบรรยายในหัวข้อ “โลกและสังคมไทยหลังโควิด 19” 

“ โควิด-19 เร่งเวลาให้โลกก้าวไปสู่โลกที่พึงประสงค์เร็วขึ้น ที่ทุกคนต้องผนึกกำลังร่วมกัน ใช้ศักยภาพเต็มที่ เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างสมดุล  เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างสังคมแห่งโอกาส เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม เป็น We Society  ที่มีการเกื้อกูล แบ่งปัน อย่างพอเพียง  นอกจากนี้ โควิด-19 ทำให้เห็นทุกอย่างชัดขึ้นและทำให้เราต้องกลับมาทบทวนสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ เพื่อลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน”  

ติดต่อเรา