ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 . สำนักงานก…

📢ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
.
▶️สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินการให้รางวัลการวิจัยแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ วช. ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย ที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และวงวิชาการในสาขาวิชาการต่าง ๆ โดยได้แบ่งการให้รางวัล ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1.รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
2.รางวัลผลงานวิจัย
3.รางวัลวิทยานิพนธ์
4.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
.
▶️ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานฯ และเสนอผลงานเพื่อขอรับ รางวัลฯได้ที่เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ PDF ในระบบ ให้ครบถ้วน ระหว่างวันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2563
.
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการ ความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2579 1370 – 9 ต่อ 506 – 509 ในวัน และเวลาราชการ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ rekm@nrct.go.thขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา