ประกาศการดำเนินงานภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ตามที่มี “พระราชบัญญั…

📢ประกาศการดำเนินงานภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
ตามที่มี “พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562” กำหนดให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไปปฏิบัติหน้าเป็น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทั้งนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายให้บริหารทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) นั้น
ขอเรียนแจ้งช่องทางการติดต่อประสานงาน ดังนี้
1. คปก. ตั้งแต่รุ่นที่ 19 เป็นต้นไป ท่านสามารถติดต่อได้ที่ ภารกิจพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4 เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 423, 424 น.ส.ภรรทรทร ภูรีศรี และน.ส.กนิษฐา ผจญดี E-mail : rgj.phd@nrct.go.th หรือ ฝากข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://1th.me/nW836 เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับต่อไป
2. คปก. รุ่นที่ 18 วช. จะรับมอบโครงการจาก สกสว. ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และ คปก. รุ่นที่ 17 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ซึ่งในช่วงเวลาก่อนการรับมอบโครงการดังกล่าวท่านสามารถประสานงานไปที่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 ดังนี้
▶️รุ่นที่ 18 ติดต่อที่ นายจักรพันธ์ สาครชัยเจริญ หรือ นางน้ำฝน สกุลนาค โทร. 02278 8274
E-mail : jakkapan@trf.or.th หรือ namfon@trf.or.th
▶️รุ่นที่ 17 ติดต่อที่ น.ส. อนุสสรา ฤทธิ์วิชัย หรือ น.ส. โสน ผิวชะอุ้ม โทร. 0 2278 8277
E-mail: anussara@trf.or.th หรือ sano@trf.or.th
▶️หรือฝากข้อมูลผ่านช่องทางของ วช. เพื่อจะได้ประสานให้ต่อไป
3. คปก. รุ่นก่อนรุ่นที่ 17 ขอให้ติดต่อประสานงานกับทาง สกสว. โดยตรง

📍หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้ประเทศไทยและหลายประเทศเพิ่มแนวทางมาตรการในการควบคุมอย่างเข้มงวด ทั้งมาตรการการคัดกรองและห้ามการเดินทาง เข้า-ออกประเทศ รวมถึงมาตรการยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว จึงทำให้มีนักศึกษาผู้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ที่อยู่ระหว่างศึกษาวิจัยในต่างประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีแนวทางการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผู้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อช่วยเหลือ นักศึกษา คปก. รุ่นที่ 20 – 21 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/2y5op2p สำหรับ คปก. รุ่นที่ 19 การดำเนินการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบฯ จะเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับประกาศดังกล่าวขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา