สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมกับ British Council เปิดรับทุนวิจัยโปรแกรม…

📢สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมกับ British Council เปิดรับทุนวิจัยโปรแกรม Newton Fund Impact Scheme (NFIS) ซึ่งเป็นทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้:
๑) ส่งเสริมงำนวิจัยให้เกิดผลกระทบในวงกว้างในรูปแบบที่เกี่ยวข้องต่องานวิจัย อาทิ
การผลักดันงานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงนโยบาย ขยายความมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานวิจัย
๒) สร้างหรือขยายความร่วมมือกับหน่วยงานขยายผลกระทบ อาทิ ภาคธุรกิจ Start-up ภาคองค์กรไม่แสวงผลกำไร
๓) มาตรการในการเอาชนะอุปสรรคที่มีต่อผลลัพธ์ที่ชัดเจน
สาขาวิชาการที่เปิดรับสมัคร
๑) Biofuels and Biochemicals
๒) Aviation and Logistics
๓) Digital
๔) Medical Hub*
๕) Robotics
*รวมถึงโครงกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ได้แก่
๑) การวิจัยและพัฒนาวิธีการวินิจฉัยและชุดตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วและแม่นยำ
๒) การวิจัยและพัฒนายาและวัคซีน
๓) การวิจัยและพัฒนาชุดป้องกันของบุคลากรการแพทย์ (Personal Protective Equipment, PPE)
๔) การวิจัยและพัฒนาหน้ากากอนามัย N95 เพื่อใช้ทางการแพทย์
▶️ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย และสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
https://www.britishcouncil.or.th/newton-fund-impact-scheme

▶️ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
☎️สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองการต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๒๑๐ และ ๐ ๒๕๗๙ ๒๖๙๐ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา