โรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2563 จำนวนผู้ติดเชื้อต่…

📱โรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก
⏺ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2563

🔹จำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร
🔹จำนวนผู้เสียชีวิตต่อประชากร
🔹จำนวนผู้เสียชีวิตรวมในแต่ละประเทศ
🔹อัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ
🔹จำนวนผู้ที่รักษาหายแล้วต่อประชากร
🔹จำนวนผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

📚วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา