สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 19.00 น. รว…

📄สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 19.00 น.
รวมทั้งการวิเคราะห์ อัตราการติดเชื้อ และอัตราตาย เทียบกับประชากร
และอัตราตายเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่รายงาน

⚫️อัตราการติดเชื้อเทียบกับประชากร เรียงตามลำดับ คือ บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย

⚫️อัตราการตายเทียบกับประชากร เรียงตามลำดับ คือ บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย

⚫️อัตราการตายเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่รายงาน (ซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนที่ส่งตรวจวินิจฉัยด้วย) เรียงตามลำดับ คือ อินโดนีเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย บูรไน สิงคโปร์

📲ข้อมูลในชุดนี้ยังบ่งว่า ประเทศ CLMV มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจริงจากโควิด มากกว่าจำนวนที่รายงาน

📚ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา