การพัฒนาด้านการให้บริการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเสริมศักยภาพของธุรกิจในจีน หลังจา…

การพัฒนาด้านการให้บริการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเสริมศักยภาพของธุรกิจในจีน

หลังจากที่มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งชาติอย่างจริงจัง ประเทศจีนได้เพิ่มความเข้มข้นในงานด้านการคุ้มครองและสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์จีนรายงานว่า ในปี 2562 จีนมีการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่ส่งออกมูลค่า 4.59 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7 เมื่อเทียบกับปี 2561 นอกจากนี้ในปี 2562 ยังมีกรณีตัวอย่างโครงการงานบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมการค้าในประเทศและต่างประเทศที่โดดเด่นหลายโครงการ เช่น โครงการลงทะเบียนการนำเข้าส่งออกเทคโนโลยีที่มีการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา “ผ่านระบบออนไลน์” ของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาเมืองซูโจวมณฑลเจียงซู และการจัดตั้งหน่วยงานค้ำประกันหลักทรัพย์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำไปใช้ในการขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ในกรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้และเมืองอู่ฮั่น โดยมีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้เป็นบุคคลที่สามในการประเมินมูลค่าและค้ำประกันทรัพย์สินทางปัญญาให้กับภาคธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจสามารถนำหลักประกันอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจไปยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านการเงินและเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ

สินเชื่อเพื่อธุรกิจจากทรัพย์สินทางปัญญา

กรุงปักกิ่งได้ก่อตั้งสมาพันธ์การเงินและการลงทุนด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจงกวนชุนขึ้น โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงิน บริษัทการลงทุน บริษัทประกันภัย บริษัทค้ำประกัน บริษัทให้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญารวมกว่า 40 บริษัท เพื่อก่อตั้งเป็นบริษัทประกันสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำกัด ขึ้น โดยมีพันธกิจในการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อการลงทุนโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันให้กับบริษัทขนาดกลาง ขนาดเล็กและขนาดย่อม ในการยื่นขอเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ ส่วนนครเซี่ยงไฮ้ก็มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อในรูปแบบเดียวกันเพื่อสนับสนุนเงินทุนพิเศษสำหรับธุรกิจที่ใช้ลิขสิทธิ์ค้ำประกัน ส่งเสริมให้ธุรกิจใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักค้ำประกันเงินกู้ และให้สิทธิประโยนช์ด้านดอกเบี้ยเงินกู้ โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานด้านการประเมินราคา ธนาคารพาณิชย์และบริษัทค้ำประกันในการร่วมกันปล่อยสินเชื่อให้กับภาคเอกชนและรับความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อร่วมกัน ซึ่งเมืองอู่ฮั่นเองก็ใช้แนวทางเดียวกันในการปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจเอสเอ็มอีรวมทั้งยังมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษและค่าธรรมเนียมเพื่อชดเชยเงินประกันการกู้ยืมให้กับธุรกิจอีกด้วย ซึ่งในปี 2562 นครเซี่ยงไฮ้ มีการลงทะเบียนเพื่อยื่นขอสินเชื่อโดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักค้ำประกันกว่า 1.35 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 91.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ปี 2562 ไตรมาสที่ 1-3 เมืองอู่ฮั่นมีการปล่อยสินเชื่อ 7.64 พันล้านหยวน แก่บริษัทขนาดกลาง ขนาดเล็กและขนาดย่อมกว่า 600 บริษัท โดยมีสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์งานเขียน และเครื่องหมายการค้าเป็นหลักค้ำประกันสินเชื่อ

งานบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบใหม่ ๆ ของจีน

เมื่อตุลาคม 2559 มณฑลเจียงซูได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศขึ้น เพื่อให้บริการด้านการจัดแสดงผลงาน การซื้อขาย การลงทุน และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จผ่านคลาวด์เทคโนโลยีและฐานข้อมูล Big data ที่รวบรวมข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญามาไว้ด้วยกันเพื่อให้บริการแก่ภาคธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วกว่า 2,000 บริษัท นอกจากนี้ เมืองซูโจวยังได้สร้างเขตอุตสาหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น เช่น เขตอุตสาหกรรมออปโตอิเล็กทรอนิกส์คุนซาน เขตอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ไฮเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมไฟเบอร์นำแสงอู๋เจียง เขตอุตสาหกรรมนาโน อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมชีวการแพทย์ และอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะอู๋จง ซึ่งปัจจุบัน มีเขตอุตสาหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาในเมืองซูโจวแล้ว 5 แห่ง ทั้งนี้รัฐบาลเมืองซูโจวยังมีนโยบายในการสนับสนุนวิสาหกิจที่นำเอาทรัพย์สินทางปัญญามาต่อยอดทางธุรกิจ โดยการให้รางวัลตอบแทน และให้เงินอุดหนุนที่พักอาศัยแก่บุคคลากรที่มีความเชียวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เดินทางมาทำงานในเมืองซูโจว โดยปัจจุบัน เมืองซูโจวมีบริษัทที่เป็นต้นแบบด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด 44 บริษัท ส่วนการบริการด้านการเงิน เมืองซูโจวมีกองทุนรวมทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าการลงทุนทางตรง 50 ล้านหยวน และมีมูลค่าการลงทุนทางอ้อม 2 พันล้านหยวน ในปี 2562 เมืองซูโจว มีธุรกิจยื่นขอสินเชื่อโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกว่า 2.37 พันล้านหยวน เกินกว่าเป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อจากทรัพย์สินทางปัญญาที่ตั้งไว้กว่าร้อยละ 131 ของยอดการปล่อยสินเชื่อที่ตั้งไว้ในปี 2562

รวมทั้งเมื่อพฤษภาคม 2562 เมืองซูโจวได้นำเสนอการให้บริการยื่นขอการนำเข้าส่งออกเทคโนโลยีที่มีการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยไม่ต้องเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2562 มีการยื่นขอทะเบียนสัญญานำเข้าส่งออกส่งออกเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน 239 รายการ คิดเป็นมูลค่า 295 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งภายหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของ COVID – 19 โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างจริงจัง ปัจจุบันธุรกิจสามารถยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มการให้บริการในด้านดังกล่าวของกระทรวงพาณิชย์จีน เมื่อได้รับการรับรองแล้วศูนย์บริการจะทำการส่งหนังสือรับรองการลงทะเบียนสัญญาด้วยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ให้แก่บริษัทที่ยื่นขอ ซึ่งนับเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการแก่ภาคธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร้วยิ่งขึ้น

จะเห็นว่าจีนเร่งพัฒนางานบริการด้านทรัพย์สินทางปัญหาเพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมประสิทธิภาพทั้งด้านการบริหารจัดการและด้านการเงินให้กับธุรกิจ โดยเปลี่ยนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนและนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของภาครัฐ รวมถึงได้ผลักดันการตรวจสอบและพิจารณาเพื่อเพิ่มการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา เร่งเสริมความแข็งแกร่งด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ ส่งผลให้การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของจีนมีความเข้มแข็งอย่างมากและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ

ขอบคุณภาพจาก https://www.chinausfocus.com/

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจ Beijing Story by Keng

ติดต่อเรา