แผนพัฒนาประชากรแห่งชาติจีน (2016-2030)

แผนพัฒนาประชากรแห่งชาติ (2016-2030) กำหนดแนวทางในการพัฒนาประชากรของจีนระยะ 15 ปีเพื่อวางแผนประชากรและครอบครัวที่ครอบคลุมและให้การสนับสนุนขั้นพื้นฐาน และเป็นข้อมูลในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจระดับมหภาค

1. การวางแผนภูมิหลัง – ช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประชากร

สถานะประชากร – โครงสร้างทางประชากรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 • จำนวนประชากรทั้งหมด ณ สิ้นปี 2015 อยู่ที่ 1,375 ล้านคน
 • สัดส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึง 16.1%
 • อายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 76.34 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงสร้างเมือง – ชนบทของประชากร
ตั้งแต่ปี 2010 ถึงปี 2015 อัตราของประชากรที่อาศัยในเมืองถาวร เพิ่มขึ้นจาก 49.95% เป็น 56.1% และจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นจาก 221 ล้านคนเป็น 247 ล้านคน

ระดับของความปลอดภัยของประชากรยังคงดีขึ้น
ในปี 2015 ประชากรยากจนในชนบทมีจำนวน 55.75 ล้านคนลดลง 66.3% เมื่อเทียบกับปี 2010 ระบบประกันสังคมและระบบบริการสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและกลุ่มอื่น ๆ ได้ค่อย ๆ ปรับปรุงให้ดีขึ้น

แนวโน้มการพัฒนา

 • จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชากรทั้งหมดลดลง และจะถึงจุดสูงสุดในราวปี 2030
 • ประชากรวัยทำงานมีความผันผวนและลดลง อายุการทำงานเพิ่มขึ้น
 • สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ในขณะที่สัดส่วนของเด็กกำลังลดลง
 • การเคลื่อนย้ายของประชากรยังคงมีความเคลื่อนไหว คาดว่าการเคลื่อนย้ายของผู้คนจากชนบทสู่เขตเมืองตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2030 มีประมาณ 200 ล้านคน
 • อัตราส่วนของเพศเมื่อแรกเกิดค่อย ๆ กลับสู่ภาวะปกติ (ชายหญิงเท่ากัน) และมีแนวโน้มของครอบครัวที่มีลักษณะที่มีความหลากหลาย มีประชากรของชนกลุ่มน้อยเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของประชากรระหว่างภูมิภาคไม่สม่ำเสมอ

ปัญหาและความท้าทาย

 • ประชากรวัยกลางคน มีความกดดันมากขึ้นในการมีบุตร
 • ผลกระทบจากผู้สูงอายุมีมากขึ้น
 • ความท้าทายของการเคลื่อนย้ายของประชากรอย่างสมเหตุสมผลและเป็นระเบียบ
 • ประชากรและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมยังคงไม่สมดุล
 • ความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายที่ซ่อนเร้นจากการพัฒนาครอบครัวและความมั่นคงทางสังคมยังคงสะสมอยู่

2. แนวคิดทั่วไป – ดำเนินการตามยุทธศาสตร์แห่งชาติในการพัฒนาประชากรอย่างสมดุล

ข้อกำหนดทั้งหมด
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประชากรอย่างสมดุล ได้กำหนดนโยบายพื้นฐานแห่งชาติในการวางแผนครอบครัว ส่งเสริมการมีบุตร ให้ความสำคัญกับผลของนโยบายลูกสองคนที่ครอบคลุม และสร้างประชากรที่เอื้อต่อการพัฒนา การจ่ายเงินปันผลตามโครงสร้างและความได้เปรียบของเงินทุนที่มีคุณภาพ ส่งเสริมประชากรและสังคมเศรษฐกิจ พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ประสานกันและยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมที่ดีอย่างรอบด้านของความฝันของชาวจีน ในการตระหนักถึงการฟื้นฟูประเทศจีนครั้งใหญ่ เป็นรากฐานที่มั่นคงและแรงผลักดันที่ยั่งยืน

มีหลักการต่อไปนี้

 • ยึดมั่นในแผนการแบบบูรณาการ
 • เน้นประชากรเป็นหลัก
 • เสริมสร้างกฎระเบียบเชิงบวก
 • เสริมสร้างการป้องกันความเสี่ยง
 • ปฏิรูปด้านนวัตกรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เป้าหมายหลัก ถึงปี 2030
ปี 2015 ประชากรทั้งหมดของประเทศคือ 1,375 ล้านคน อัตราเจริญพันธุ์โดยรวม 1.5-1.6
ปี 2020 ประชากรทั้งหมดของประเทศคือ 1,420 ล้านคน อัตราเจริญพันธุ์โดยรวม 1.8
ปี 2030 ประชากรทั้งหมดของประเทศคือ 1.420 พันล้านคน อัตราเจริญพันธุ์โดยรวม 1.8

แนวทางกลยุทธ์

1. ให้ความสำคัญกับความสมดุลของปัจจัยต่าง ๆ ภายในด้านประชากร
ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาประชากร การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างและการปรับปรุงคุณภาพ ส่งเสริมการดำเนินนโยบายลูกสองคนที่ครอบคลุมและการเปลี่ยนแปลงของประชากรทั้งหมดให้ราบรื่นหลีกเลี่ยงการลดลงอย่างรวดเร็วของประชากรหลังจากถึงจุดสูงสุด และกำกับดูแลอัตราส่วนของประชากรชายหญิง ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ ปรับปรุงคุณภาพของประชากรเกิดอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของประชากรทุกกลุ่มอายุ และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของการปันผลทางประชากรไปสู่การปันผลที่พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ

2. ให้ความสำคัญกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจ
เข้าใจถึงผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรอย่างถูกต้องแม่นยำ และดำเนินนโยบายอย่างครอบคลุม เพื่อบรรเทาปัญหาการพัฒนาประชากร เช่น ปัญหาการลดลงของจำนวนประชากรที่เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาที่ประสานกันของพื้นที่ในเมืองและชนบทและการแพร่กระจายเทคโนโลยี อุตสาหกรรม บริการสาธารณะและการจ้างงานไปพร้อม ๆ กัน พื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประชากรและรูปแบบเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ โดยให้บทบาทต่อประชากรอย่างเต็มที่ ให้การสนับสนุนทุนด้านต่าง ๆ แก่ผู้ที่มีความสามารถ และดำเนินนโยบายแก่ผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อผลกระทบในการเติบโตทางเศรษฐกิจ

3. ให้ความสำคัญกับการประสานงานในการพัฒนาประชากรและสังคม
ปรับปรุงระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของประเทศ ส่งเสริมการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมต่อประชากรอย่างถาวร และส่งเสริมการย้ายถิ่นฐานของประชากรอย่างเป็นระเบียบ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการพัฒนาของประชากรเป็นหลัก โดยการสร้างระบบบริการดูแลผู้สูงอายุ ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้หญิง เด็กและคนพิการ และดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนตามเป้าหมาย และส่งเสริมความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันทางสังคม เคารพบทบาทของบุคคลและครอบครัวในการพัฒนาประชากร ยึดมั่นในสิทธิและหน้าที่ เพื่อส่งเสริมการทำงานของประชากรโดยอาศัยรัฐบาลเป็นหลัก ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการปกครองร่วมกัน

4. ให้ความสำคัญกับการปรับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องต่อประชากร
การกำหนดตำแหน่งของพื้นที่การทำงานหลักและปรับปรุงนโยบายประชากรที่แตกต่างใช้ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาที่เหมาะสมของการใช้พื้นที่ สนับสนุนการจำกัดการพัฒนา และการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาคอย่างเคร่งครัด โดยการควบคุมประชากรขนาดใหญ่ของเมืองใหญ่ เสริมสร้างการจัดการและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืนและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศและวิถีชีวิตของคน


3. ภารกิจที่สำคัญ

3.1 ส่งเสริมระดับการเจริญพันธุ์ (การคลอดบุตร) ที่เหมาะสมเพื่อความได้เปรียบด้านประชากร

 • ปรับปรุงกลไกการควบคุมนโยบายการเจริญพันธุ์ (การคลอดบุตร)
  • ปฏิบัติตามนโยบายพื้นฐานแห่งชาติในการวางแผนครอบครัวและดำเนินนโยบายลูกสองคนที่ครอบคลุม
  • ปฏิรูปและปรับปรุงการบริการจัดการและวางแผนครอบครัว เพื่อลดความซับซ้อนในการบริหารงานและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
  • ส่งเสริมการดำเนินนโยบายการวางแผนครอบครัวที่เท่าเทียมกัน สำหรับทุกกลุ่มชาติพันธุ์และส่งเสริมการพัฒนาที่สมดุลของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในภูมิภาคเดียวกัน
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับการเจริญพันธุ์และปรับปรุงนโยบายการวางแผนครอบครัว
 • จัดสรรทรัพยากรบริการสาธารณะอย่างเหมาะสม
  • การดำเนินโครงการหลักประกันบริการด้านอนามัยสำหรับแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว
  • วางแผนและจัดสรรทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผล เช่น การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและประกันสังคม
  • ส่งเสริมให้กองกำลังทางสังคมดำเนินการบริหารโรงพยาบาลสำหรับเด็กที่ไม่แสวงหาผลกำไร รวมไปถึงส่งเสริมสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลและสถาบันบริการอื่น ๆ
  • ส่งเสริมการดำเนินการประกันการคลอดบุตรและการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานร่วมกัน
  • จัดตั้งห้องสำหรับมารดาและทารกหรือโต๊ะดูแลทารกในที่สาธารณะขนาดใหญ่
 • ปรับปรุงระบบสนับสนุนการพัฒนาครอบครัว
  • ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีการเลี้ยงดู การศึกษา ประกันสังคม ที่อยู่อาศัยและนโยบายอื่น ๆ เพื่อลดภาระให้กับครอบครัวที่มีบุตร
  • ปรับปรุงระบบการให้รางวัลการวางแผนครอบครัวและการลาคลอดกับคู่สมรส
  • ส่งเสริมให้นายจ้างจัดหาตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  • เพิ่มการสนับสนุนครอบครัวการวางแผนครอบครัวและปรับปรุงระบบสนับสนุนพิเศษสำหรับครอบครัวการวางแผนครอบครัว

3.2 เพิ่มการจัดหาแรงงานที่มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างประชากรและเศรษฐกิจ

 • ปรับปรุงคุณภาพของแรงงานใหม่
  • เร่งปรับปรุงระบบการศึกษาแห่งชาติและปรับปรุงระดับความเท่าเทียมกันของบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐอย่างต่อเนื่อง
  • ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้านและเพิ่มประสิทธิภาพในการจ้างงานและความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการและการหางานของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
  • ส่งเสริมการศึกษาร่วมกันและปลูกฝังความสามารถเชิงประยุกต์และทักษะทางเทคนิคอย่างจริงจัง
  • สร้างแพลตฟอร์มการจ้างงานและบริการการเป็นผู้ประกอบการสำหรับทุกคน
 • สำรวจศักยภาพในการทำงานของคนงาน
  • ดำเนินนโยบายสนับสนุนการจ้างงานสำหรับประชากรทางการเกษตร
  • ดำเนินการตามแผน ปรับปรุงทักษะอาชีพของแรงงานรุ่นใหม่
  • พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องและอย่างจริงจังและปรับปรุงระบบการฝึกอบรมพนักงานขององค์กร
  • ปรับปรุงด้านสุขภาพของคนงานและใช้ระบบการตรวจสอบสำหรับการประกอบอาชีพ
  • เสริมสร้างการฝึกอาชีพสำหรับแรงงานของผู้สูงอายุ
 • พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้สูงอายุอย่างแข็งขัน
  • ดำเนินนโยบายการเกษียณอายุอย่างค่อยเป็นค่อยไป
  • พัฒนาการศึกษาและการฝึกอบรมผู้สูงอายุอย่างจริงจัง
  • ส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและเทคนิคยืดอายุการทำงาน
 • การใช้ทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิผล
  • กำหนดและปรับปรุงมาตรการสนับสนุน เช่น การย้ายถิ่นฐานและการพำนักระยะยาว การประกันภัย การรักษาพยาบาลและการศึกษา
  • ปรับปรุงระบบการพำนักถาวรสำหรับชาวต่างชาติและผ่อนคลายเงื่อนไขสำหรับผู้มีความสามารถทางเทคนิค เพื่อให้ผ่านคุณสมบัติการพำนักถาวร
  • ปลูกฝังกลุ่มหน่วยงานบริการกลางระหว่างประเทศที่มีความสามารถพิเศษ
  • ร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาแหล่งการศึกษาและการฝึกอบรมจากต่างประเทศที่มีคุณภาพสูง

3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายเชิงพื้นที่ของประชากรและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของประชากรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 • ส่งเสริมการขยายตัวของประชากรที่อาศัยในเมืองใหญ่อย่างต่อเนื่อง
  • ภายในปี 2020 จะมีการตั้งถิ่นฐานในเขตเมือง โดยมีผู้ประชากรทางด้านการเกษตรที่อพยพเข้ามาและผู้ที่อาศัยถาวรประเภทอื่น ๆ ประมาณ 100 ล้านคน
  • แบ่งเขตของเมืองให้ชัดเจน และใช้นโยบายการตั้งถิ่นฐานที่แตกต่างกัน
  • จัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมและเป็นระเบียบและขยายพื้นที่ สำหรับการขยายตัวของประชากรที่ย้ายถิ่นฐานทางด้านการเกษตรในบริเวณใกล้เคียงและขยายพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเมือง
 • ส่งเสริมการอาศัยในย่านเมืองของประชากร
  • เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการอาศัยในย่านเมืองในภาคตะวันออก
  • ปลูกฝังและพัฒนาการอาศัยในย่านเมืองในภาคกลางและภาคตะวันตก
  • ส่งเสริมการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัดส่วนของผู้อยู่อาศัยถาวรในกลุ่มเมือง 19 แห่งในประเทศ
 • ปรับปรุงความสมดุลของประชากรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  • กำหนดและปรับปรุงนโยบายประชากรที่ตรงกับพื้นที่การทำงานหลัก
  • ส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศของประชากรและสนับสนุนวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีระดับของคาร์บอนที่ต่ำ
  • เสริมสร้างการจัดการการย้ายถิ่นฐานประชากรและส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาพื้นที่ในชายแดน
 • ปรับปรุงระบบนโยบายการย้ายถิ่นฐานของประชากร
  • ปฏิรูประบบทะเบียนบ้าน เพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานทางด้านการเกษตรที่ตั้งถิ่นฐานในเมืองมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับชาวเมือง
  • ใช้ระบบใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่อย่างสมบูรณ์และส่งเสริมระบบใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ให้ครอบคลุม สำหรับผู้อยู่อาศัยในเมือง
  • ปฏิรูประบบการเงินและสร้างกลไกการแบ่งปันต้นทุน สำหรับการขยายตัวของประชากรทางด้านการเกษตรที่เข้ามาอาศัยในย่านเมือง
  • ปฏิรูประบบสิทธิในทรัพย์สินรวมในชนบทให้มากยิ่งขึ้น
  • ปรับปรุงระบบการจัดการบริการและกลไกในการย้ายถิ่นฐานของประชากร

3.4 ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของประชากรละส่งเสริมการพัฒนาทางสังคมและการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีของประชากร

 • ตอบสนองต่อผู้สูงวัยอย่างเข้มแข็ง
  • เน้นการตอบสนองด้วยความเร็วและครอบคลุม
  • ปรับปรุงระบบเงินบำนาญขั้นพื้นฐานและการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน
  • ปรับปรุงระบบบริการดูแลผู้สูงอายุและเพิ่มการจัดหาบริการและผลิตภัณฑ์ดูแลผู้สูงอายุ
  • พัฒนาระบบสาธารณสุขครอบคลุมทุกช่วงชีวิต
 • ส่งเสริมการพัฒนาสตรีรอบด้านและการคุ้มครองผู้เยาว์
  • ปฏิบัติตามนโยบายพื้นฐานแห่งชาติ เรื่องความเสมอภาคระหว่างผู้ชายและหญิง และปกป้องสิทธิตามกฎหมายและผลประโยชน์ของผู้หญิงอย่างมีประสิทธิผล
  • เสริมสร้างการจัดการที่ครอบคลุมของอัตราส่วนเพศของประชากรแรกเกิดและดำเนินการดูแลเด็ก
  • ยึดหลักการให้เด็กมีสิทธิพิเศษก่อนเสมอ ปรับปรุงการคุ้มครองผู้เยาว์และระบบสวัสดิการสำหรับเด็ก
  • ส่งเสริมการดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ชนบทและการคุ้มครองเด็กที่ตกอยู่ในความยากลำบากและเพิ่มการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กจรจัด
  • เสริมสร้างด้านสุขภาพเด็กและการวินิจฉัยและการรักษาโรคสำหรับเด็ก เพื่อปรับปรุงภาวะโภชนาการของเด็กในพื้นที่ยากจน
 • รับประกันสิทธิตามกฎหมายและผลประโยชน์ของคนพิการ
  • ใช้ระบบเบี้ยยังชีพสำหรับคนพิการและระบบเงินอุดหนุนการรักษาพยาบาลสำหรับผู้พิการรุนแรงอย่างเต็มที่
  • ให้เงินอุดหนุนสำหรับการกำหนดค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ การฟื้นฟูขั้นพื้นฐานและการบูรณะอย่างเต็มที่สำหรับครอบครัวสำหรับผู้ยากไร้และผู้พิการรุนแรง
  • ให้การศึกษาฟรี 12 ปี สำหรับเด็กพิการที่ครอบครัวมีปัญหาทางการเงิน
  • พัฒนางานด้านวัฒนธรรมและการกีฬา สำหรับคนพิการ พัฒนาองค์กรการกุศลและอุตสาหกรรมบริการสำหรับคนพิการ
 • ตระหนักถึงการบรรเทาความยากจนที่เป็นเป้าหมายของคนยากจน
  • ภายในปี 2020 คนยากจนในชนบทจะถูกปลดออกจากความยากจนและอำเภอที่ยากจนทั้งหมดจะหมดไป
  • ส่งเสริมการบรรเทาความยากจนและการพัฒนาจากการแก้ปัญหาความยากจน

4. การวางแผนและการดำเนินการ – การปรับปรุงกลไกการวางแผนที่ครอบคลุม สำหรับประชากรและการพัฒนา

4.1 เสริมสร้างการสนับสนุนข้อมูลแก่ประชากร

 • ส่งเสริมการสร้างร่วมกันและการแบ่งปันข้อมูลพื้นฐานของประชากรและเร่งการสร้างฐานข้อมูลพื้นฐานประชากรแห่งชาติ
 • บูรณาการข้อมูลประชากรและทรัพยากรสารสนเทศ เสริมสร้างการพัฒนาและการให้ข้อมูลประชากรอย่างเปิดเผย

4.2 จัดทำระบบคาดการณ์จำนวนประชากร

 • พัฒนาเทคโนโลยีและแบบจำลองการคาดการณ์ประชากรที่เหมาะสมกับประเทศ
 • บนพื้นฐานของการสำรวจสำมะโนประชากรและการสำรวจตัวอย่าง เสริมสร้างการคาดการณ์จำนวนประชากรในระยะกลางและระยะยาว
 • ปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลพลวัตของประชากร
 • สร้างกลไกการคาดการณ์ประชากรแบบปกติ

4.3 ดำเนินการประเมินผลกระทบของประชากร เพื่อการวางแผนที่สำคัญ

 • ปรับปรุงกลไกการให้คำปรึกษาสถานการณ์การพัฒนาประชากรประจำปี
 • วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบของปัจจัยประชากรต่อการวางแผนครั้งสำคัญการปฏิรูปครั้งใหญ่และการสร้างโครงการที่สำคัญ
 • ปรับปรุงกลไกการให้คำปรึกษาด้านนโยบายประชากร
 • เสริมสร้างการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านความมั่นคงของประชากรและเตรียมความพร้อมสำหรับแผนการวิจัยล่วงหน้าเชิงนโยบาย

4.4 ปรับปรุงกลไกการดำเนินการตามแผน

 • คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติเป็นผู้นำในการส่งเสริมการปฏิบัติตามแผน
 • ให้ข้อมูลการวางแผนประชากรและนโยบายประชากร
 • ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและส่งเสริมการดำเนินการตามเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับประชากรของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2030
 • จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลา 5 ปี

ที่มา วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564 “การสำรวจสำมะโนประชากรระดับชาติครั้งที่ 7 (2011-2020)” และ “แผนพัฒนาประชากรแห่งชาติจีน (2016-2030)”

ติดต่อเรา