#ontheway #วัฒนธรรมชาวคาซัก #ซินเจียง ประเทศจีนมีชนชาติ 56 ชนชาติ แต่ละชนชาติมี…

#ontheway #วัฒนธรรมชาวคาซัก #ซินเจียง
ประเทศจีนมีชนชาติ 56 ชนชาติ แต่ละชนชาติมีภาษาและตัวหนังสือของตนเอง และมีขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองด้วย ในจังหวัดปกครองตนเอง อิหลี คาซัคของซินเจียง มีชาวคาซัคอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก พวกเขามีภาษา วัฒนธรรม ชุดแต่งกายและศิลปหัตถกรรมของตนเอง

ชาวคาซัคชอบแสดงอารมณ์ความรู้สึกและสืบทอดวัฒนธรรมด้วยการบรรเลงเครื่องดนตรีและการร้องรำทำเพลง นอกจากนี้ พวกเขายังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อีกหลายอย่าง เช่น ประติมากรรมดินเผา การทำเครื่องดนตรี ตอมปรา หรือภาษาจีนกลางเรียกว่า ตงปู้ลา 冬不拉 ภาพวาดบนน้ำเต้า ฯลฯ คาดคิดไม่ถึงว่า ชาวคาซักซึ่งเป็นชนเผ่นเลี่ยงปศุสัตว์เร่ร่อนบนทุ่งหญ้า และถูกเรียกว่า “ชนเผ่าบนหลังม้า” ยังมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าสนใจอย่างนี้

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา

ติดต่อเรา