นครฉงชิ่งกับภารกิจต่อสู้กับความยากจนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 สำนักงานบรรเทาความยากจนนครฉงชิ่งได้จัดการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการบรรเทาความยากจนตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลกลาง และกำหนดภารกิจใหม่ 16 ข้อในการบรรเทาความยากจนในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ซึ่งครอบคลุมหลายด้าน อาทิ เสถียรภาพการจ้างงาน การยกระดับคุณภาพการบริโภค การให้ความช่วยเหลือหลังย้ายถิ่นฐาน การจัดการด้านสินทรัพย์ การพัฒนาด้านการศึกษา และการฟื้นฟูชนบท เป็นต้น

นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 มีผู้ถือบัตรคนยากจนจำนวนรวม 24,000 ราย ซึ่งกระจายอยู่ใน 18 เขต 100 หมู่บ้าน ในขั้นต้น รัฐบาลพรรคฯ นครฉงชิ่ง จะพยายามแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำดื่มและปัญหาด้านที่อยู่อาศัย โดยปรับอาคารเก่าที่มีสภาพเสื่อมโทรมและสร้างที่พักอาศัยใหม่ที่พร้อมให้อาศัยภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 นอกจากนั้น ทางรัฐบาลนครฉงชิ่งจะพัฒนาระบบการลงทะเบียนบัตรคนจนเพื่อให้สามารถทราบถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาตรงจุดยิ่งขึ้น

ในขั้นต่อไป รัฐบาลนครฉงชิ่งและสำนักฯ จะให้ความสำคัญกับการจ้างงานเพื่อบรรเทาความยากจนระยะสั้น โดย ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 มีการจ้างงานผู้ยากจนในนครฉงชิ่งแล้วกว่า 725,600 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 25,900 ราย  และมีผู้ยากจนที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้รับสวัสดิการสังคมจำนวนกว่า  98,000 ราย เพิ่มขึ้น 42,000 ราย จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับภาคอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นกลยุทธ์พื้นฐานในการรักษาเสถียรภาพการบรรเทาความยากจน รัฐบาลนครฉงชิ่งจะพัฒนาอุตสาหกรรมในท้องถิ่น พัฒนาธุรกิจท้องถิ่นยกระดับองค์กร และพัฒนาหน่วยงานเกี่ยวกับองค์กรการเกษตร เพื่อขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรมให้กว้างขึ้นและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย นอกจากนั้น ในด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน จะส่งเสริมการจัดจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าเป็นจำนวนมาก เพื่อกระตุ้นการบริโภคผลิตภัณฑ์และเพื่อให้บรรลุมูลค่าซื้อขาย 4,000 ล้านหยวนต่อปี ในด้านการย้ายถิ่นฐาน จะให้ความสำคัญกับผู้ยากจนจำนวน 252,000 รายที่มีการย้ายถิ่นฐานในระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมสนับสนุนด้านการใช้ประโยชน์จากที่ดินทำกิน ปรับกลไกการดูแลด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีพื้นที่ยากจน 3 เขต 13 อำเภอ และ 18 หมู่บ้าน ทำหน้าที่เป็นโครงการหมู่บ้านสาธิตเพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว

 

แหล่งที่มา               เว็บไซต์ทางการของ Chongqing Municipal People’s Government

http://www.cq.gov.cn/zwxx/jrcq/202009/t20200921_7896867.html ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2563

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา