ไทยครองแชมป์แหล่งท่องเที่ยวต่างประเทศอันดับ 1 ของมณฑลส่านซีประจำปี 2562 – ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China)

สนง. วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลส่านซีระบุ ในปี 2652 ไทยยังคงครองแชมป์ประเทศที่นักท่องเที่ยวจากมณฑลส่านซีนิยมเลือกเดินทางไปพักผ่อน ตามด้วยญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ โดยในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวจากมณฑลส่านซีเดินทางไปไทย 202,000 คน (ไม่รวมนักท่องเที่ยวอิสระ) ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 36.28 และมีนักท่องเที่ยวไทยมามณฑลส่านซี 66,500 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 10.07 ในขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้มามณฑลส่านซีมากที่สุดติดต่อกัน 3 ปีซ้อน โดยในปี 2562 นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้มามณฑลส่านซี 556,000 คน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 0.67

นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอาเซียนเยือนมณฑลส่านซีมากขึ้น

ปี 2562 มณฑลส่านซีมีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ (1) อินโดนีเซีย (2) มาเลเซีย (3) ฟิลิปปินส์ (4) สิงคโปร์ (5) ไทย และ (6) เวียดนาม มาเยือนรวม 378,900 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 11.2 โดยตั้งแต่ปี2557 มาเลเซียเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมณฑลส่านซีที่สูงสุด

ปี 2562 มีผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa) ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 63,626 ราย (ร้อยละ 31.49 ของจำนวนนักท่องเที่ยวจากมณฑลส่านซีที่เดินทางไปไทย) ลดลงจากปี 2561 ราว 5.03 เท่า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa On Arrival (VoA) ของรัฐบาลไทย รวมไปถึงการชะลอตัวจากอุบัติเหตุเรือล่มที่ จ. ภูเก็ต ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 อย่างไรก็ดี กทม. จ. ภูเก็ต เกาะสมุย จ. เชียงใหม่ และพัทยา ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมตามลำดับ

อย่างไรก็ดี ข้อมูลจาก ททท. สนง. นครเฉิงตู รายงานว่า ในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวจากมณฑลส่านซีเดินทางไปไทยประมาณ 367,000 คน (Person Times) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 4.86 จากข้อมูลข้างต้นพบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจาก สนง. วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของมณฑลส่านซี และ ททท. สนง. นครเฉิงตูไม่ตรงกัน ปัจจัยหลักมาจากวิธีการเก็บข้อมูลที่ต่างกันโดย สนง. วัฒนธรรมฯ เก็บข้อมูลจากบริษัทนำเที่ยวเท่านั้น ไม่รวมนักท่องเที่ยวอิสระ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวอิสระที่ยื่นขอรับการตรวจลงตราจากสถานกงสุล  ใหญ่ฯ หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองไม่ปรากฏในสถิติ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความนิยมการท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวที่ลดลง นอกจากนี้ สถิติดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมนักท่องเที่ยวที่ใช้ประโยชน์จากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม VoA ที่ยื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองได้

ตลอดปี 2562 มณฑลส่านซีให้ความสำคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจาก สนง. การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมณฑลส่านซีระบุว่า ในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศมาเยือนมณฑลส่านซีมากถึง 707 ล้านคน (Person Times) เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 12.2 สร้างรายได้กว่า 720,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 20.11 แบ่งเป็น

(1) นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 4.65 ล้านคน (Person Times) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 6.54 สร้างรายได้กว่า 3,368 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 7.71

(2) นักท่องเที่ยวในประเทศ 702,487,800 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 12.24 คิดเป็นรายได้รวม 697,887 ล้านหยวน

โดยนครซีอานเป็นเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากที่สุดของมณฑล จำนวน 285 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 21.52  นอกจากนี้ ตลอดปี 2562 รัฐบาลมณฑลส่านซีลงทุนในโครงการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากถึง 1,300 โครงการ มูลค่ากว่า 150,000 ล้านหยวน (ปี 2561 รัฐบาลลงทุนในโครงการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ราว 1,000 โครงการ มูลค่า 130,000 ล้านหยวน) และเน้นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติจากโครงการที่เริ่มเห็นเป็นรูปธรรม อาทิ (1) การยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจีน ที่เริ่มเมื่อปี 2561 ตามโครงการ Toilet Revolution ในปี 2562 มณฑลส่านซีได้สร้างห้องน้ำสาธารณะเพิ่ม 1,037 แห่ง (2) การประกาศใช้แพลตฟอร์มการตรวจสอบข้อมูลการท่องเที่ยว (Monitoring Operation Platform) ในนครซีอาน เมืองเป่าจี ฮั่นจง และหานเฉิง โดยจะเร่งพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งมณฑลในปี 2563 (3) การติดตั้งจุดให้บริการ Free Wifi ในแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A ขึ้นไป (4) การสร้างสถานที่พักผ่อนเชิงธรรมชาติระดับ 4A (มณฑล) จำนวน 12 แห่ง และ (5) การสร้างสรรค์ผลงานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผสมผสานกับประวัติศาสตร์ โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มีการสร้างสรรค์บทละคร ปรับปรุงเนื้อหาการแสดงอิงประวัติศาสตร์ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ อาทิ 秦俑情,天汉传奇, 秦汉风云华洲皮影,旬邑剪纸,西秦刺绣 เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของมณฑลส่านซี

ในส่วนของการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศของชาวมณฑลส่านซีมีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปีเช่นกัน ในปี 2562 นักท่องเที่ยวมณฑลส่านซีเดินทางไปต่างประเทศมากถึง 3 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึง 10 เท่า โดย สนง. ตรวจคนเข้าเมืองมณฑลส่านซีได้ทำการรวบรวมปัจจัยที่ส่งเสริมความนิยมการเดินทางไปต่างประเทศ ได้แก่ (1) รัฐบาลมณฑลส่านซีสนับสนุนการเพิ่มเส้นทางบินระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 สนง. การบินพลเรือนมณฑลส่านซีอนุมัติเส้นทางบินตรงจากนครซีอานไปยังนครดูไบ สีหนุวิลล์ ฟุกูโอกะ มุมไบ และกรุงทาชเคนต์ เป็นต้น ทำให้นครซีอานเป็นศูนย์กลางการบินที่สำคัญของภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เพราะมีเส้นทางบินระหว่างประเทศครอบคลุมกว่า 30 ประเทศทั่วโลก (2) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2562 สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยางเป็น 1 ในสนามบินที่ได้รับอนุมัติการเดินทางผ่าน (Transit) โดยไม่ต้องใช้ Transit Visa หากพำนักไม่เกิน 144 ชั่วโมงแก่ 53 สัญชาติ ลดความยุ่งยากด้านเอกสารและการขอรับการตรวจลงตรา ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางของชาวต่างชาติไม่น้อย และ (3) การพัฒนาและปรับปรุงระดับการให้บริการในทุกด้าน อาทิ การเพิ่มช่องทางการตรวจสอบแบบบริการตนเอง เครื่องเก็บรวบรวมข้อมูลทางชีวภาพของชาวต่างชาติ และบริการแปลภาษา พร้อมทั้งสร้างฐานข้อมูลระบบการข้ามแดนอัจฉริยะที่ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในพิธีการศุลกากรของผู้โดยสารจากต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://www.cnr.cn/sxpd/sx/20191023/t20191023_524829368.shtml
  2. http://www.ctnews.com.cn/art/2020/3/11/art_116_65682.html
  3. http://sn.ifeng.com/a/20191210/7778341_0.shtml

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา