Science Technology Innovation Weekly No.21/2565

1. กลไกสนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30 พ.ค. 65 – เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นพลังใหม่ของขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของการพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันแรงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนของสังคม ให้ดำเนินการร่วมกันในการเสริมสร้างระบบนิเวศทางนวัตกรรมที่ดี ปรับปรุงและสนับสนุนแพลตฟอร์มทางวิชาการที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของเยาวชนและการมีส่วนร่วมของเยาวชน เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างครอบคลุมและส่งเสริมเวทีทางวิชาการบนเส้นทางของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีของเยาวชน

2. นิทรรศการวันแรงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

31 พ.ค. 65 – วันที่ 30 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในปีนี้ มีการจัดงานในหัวข้อ “การพึ่งพาตนเองและการสร้างสรรค์นวัตกรรม” ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 6 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาจิตวิญญาณของนักวิทยาศาสตร์ โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน เปิดตัวนิทรรศการออนไลน์นำเสนอเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ เช่น นายหวัง ก้านซาง บิดาแห่งฟิสิกส์นิวเคลียร์ของจีน หนึ่งในผู้ก่อตั้งทฤษฎีและการวิจัยนิวเคลียร์ฟิวชั่น นายซวี่ กวางเซียน นักเคมีกายภาพและนักเคมีอนินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับเคมีกายภาพและเคมีอนินทรีย์ที่มีความเชื่อมโยงกับกลศาสตร์ควอนตัมและทฤษฎี พันธะเคมี และนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่น ๆ อีก 100 คน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุดประกายและเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนก้าวสู่เส้นทางของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต

3. จุดประกายความฝันการเป็นนักวิทยาศาสตร์ของเด็กจีน

2 มิ.ย. 65 – วันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันเด็กแห่งชาติของจีน “โตขึ้นอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์” เป็นประโยคที่ได้ยินจากเด็ก ๆ อยู่บ่อย ๆ นายลี่ หย่งเล่อ ครูสอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ระดับมัธยมปลายในโรงเรียนมัธยมในเครือมหาวิทยาลัยเหรินหมิน เล่าความฝันในวัยเด็กของเขาที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และใฝ่ฝันว่าโตขึ้นอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ “เมื่อตอนเป็นเด็ก ผมได้เห็นของวิเศษมากมายในภาพยนตร์และการ์ตูนจากทางโทรทัศน์ ถ้าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ ผมก็จะสามารถประดิษฐ์และครอบครองของวิเศษเหล่านั้นได้” หลังปี 1980 สื่อโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อเด็กในหลายด้าน ปัจจุบัน สื่ออินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเด็กๆ แทน ผลการสำรวจที่จัดทำโดย Beijing Academy of Educational Sciences เกี่ยวกับอาชีพในฝันของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในกรุงปักกิ่งเมื่อเร็วๆ นี้ พบว่าอาชีพในฝันของนักเรียน 10 อันดับแรก คือ นักวิทยาศาสตร์ (28.1%) สูงกว่าอาชีพดาราภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่อยู่ในอันดับที่สอง (12.7%) กว่าหนึ่งเท่า นับเป็นสัญญาณที่ดีที่เด็กจีนในยุคปัจจุบันมีความตั้งใจและความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์

4. นโยบายสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงาน

2 มิ.ย. 65 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน ประกาศเร่งพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเพิ่มโอกาสการจ้างงาน โดยให้เขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคแห่งชาติทั้งหมดทั่วประเทศส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยใช้มาตรการลดหย่อนทางภาษีสำหรับ SME บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการและ SME ยุคใหม่เพิ่มบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างสะดวกและคล่องตัวขึ้น และประกาศส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยจัดโครงการฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมการจ้างงาน เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานและบริการจัดหางานในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่จบใหม่มีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสม และสามารถรับรู้ข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัยอย่างรวดเร็ว

  • https://news.cctv.com/2022/05/30/ARTIQ2a2wVfu3eFu7fPpuf6b220530.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.E850fz1ryIUd.16
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-05/31/content_535901.htm?div=-1
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-06/02/content_536463.htm?div=-1
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-06/02/content_536464.htm?div=-1

ติดต่อเรา