ประกาศการให้ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2563 สำน…

📢ประกาศการให้ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2563
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับแจ้งจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เรื่อง การให้ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2563 โดยเป็นทุนทำวิจัยระยะสั้น 6-12 เดือน ณ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อสนับสนุนนักวิจัยชาวต่างชาติรุ่นเยาว์ให้มีโอกาสพัฒนาความรู้ และเพิ่มประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมคิดค้นวิจัยในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมวิจัยในโครงการตามความถนัดของตน ภายใต้การควบคุมดูแลของนักวิจัยที่ปรึกษาชาวเกาหลี
ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับทุนและพิจารณาใบสมัครตามที่ NRF กำหนด ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-18 พฤษภาคม 2563 โดยเว้นวันหยุดราชการและถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

☎️รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nrct.go.th/fund/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา