ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผู้รับทุ…

📢ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผู้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รายละเอียดที่ : https://bit.ly/2y5op2p
ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา