รู้หรือไม่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อเปรียบเทียบกับอาการเมื่อ…

💡รู้หรือไม่
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อเปรียบเทียบกับอาการเมื่อเราป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ มีความแตกต่างหรือคล้ายกันอย่างไร
👉🏻คล้ายกัน :
-เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเหมือนกัน
-อาการทั่วไปคล้ายกัน
-การติดต่อ การรักษา และการดำเนินโรคคล้ายกัน
👉🏻ต่างกันในรายละเอียด :
– Incubated Period ระยะฟักตัว
– Serial Interval ระยะเวลาในการแพร่จากผู้ติดเชื้อคนหนึ่งไปทำให้อีกคนติดเชื้อ
– Reproductive Number ผู้ติดเชื้อคนหนึ่งจะแพร่เชื้อไปให้ได้อีกกี่คน
– การติดเชื้อในเด็ก
– สัดส่วนและจำนวนของผู้มีโอกาสติดเชื้อ
– ความรุนแรงของโรค
– กลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

📄แหล่งข้อมูล: องค์การอนามัยโลก (WHO) วันที่ 8 มีนาคม 2563 และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการวิจัยและวิชาการ (RKEOC) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/

#WHO #ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19
ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา