ประกาศผลการพิจารณาในชั้นต้นทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ (F…

📢ประกาศผลการพิจารณาในชั้นต้นทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ (FY2020)

👉เครือข่ายวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามประกาศที่แนบท้ายนี้ ขอให้หัวหน้าเครือข่ายยื่นข้อเสนอโปรแกรมวิจัยฉบับเต็ม (Full proposal) ภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน ๑๔ หน้ากระดาษ A4) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ผ่านระบบ NRMS ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
👉ทั้งนี้ วช. ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอฯ ที่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน หน่วยงานไม่รับรองหรือยื่นข้อเสนอฯ ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆ และผลการพิจารณาของ วช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ :
https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2275ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา