บุคลากร
ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค

อัครราชทูตที่ปรึกษา
ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำการ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
24 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน

นางสาวบุษรินทร์ เณรแก้ว

ผู้ช่วยดำเนินงานฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ด้านการอุดมศึกษา)

นางสาวน้ำทิพย์ ทองทิพย์

ผู้ช่วยดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา