ประวัติความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน จัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ในประเทศพัฒนาแล้ว 3 ประเทศ ที่เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ และมีความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลก ประกอบด้วย
(1) กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
(2) กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
(3) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เพื่อทำหน้าที่ประสานงานเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับพัฒนาความร่วมมือกับ ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมขั้นสูง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย

พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2540

มีการลดจำนวนข้าราชการของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน และกรุงบรัสเซลส์ จาก 2 ตำแหน่ง เหลือเพียงข้าราชการระดับอัครราชทูตที่ปรึกษา แห่งละ 1 ตำแหน่ง และปิดสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ ณ กรุงโตเกียว สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นหน่วยดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
พ.ศ. 2555
พ.ศ.2557

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำข้อเสนอการขอจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ กรุงปักกิ่ง ส่งให้กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาและได้ส่งคำขอจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อให้คณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยที่ประจำการในต่างประเทศ พิจารณา

สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเตรียมการเปิดสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ กรุงปักกิ่ง อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

พ.ศ. 2560

มีนาคม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเรื่องการส่งข้าราชการไปเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำการ ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงปักกิ่ง ให้กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรไทยที่ประจำการในต่างประเทศพิจารณาอีกครั้ง

คณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยที่ประจำการในต่างประเทศ เห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ไปประจำการในตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำการ ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงปักกิ่ง
กรกฎาคม
พ.ศ. 2561

เมษายน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทย – สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงปักกิ่ง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำการ ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงปักกิ่ง
ตุลาคม