ห้องปฏิบัติการหลักระดับชาติ (State Key Laboratories: SKLs)

wdt_ID ห้องปฏิบัติการหลักระดับชาติ (จีน) ห้องปฏิบัติการหลักระดับชาติ (อังกฤษ) สาขา หน่วยงานสนับสนุน (Supporting Unit) หน่วยงานกำกับดูแล (Oversight Body) ที่ตั้ง
1 火灾科学国家重点实验室 State Key Laboratory of Fire Science Engineering University of Science and Technology of China Chinese Academy of Sciences Anhui
2 生物大分子国家重点实验室 State Key Laboratory of Biomacromolecules Biology Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences Chinese Academy of Sciences Beijing
3 脑与认知科学国家重点实验室 State Key Laboratory of Brain and Cognitive Science Biology Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences Chinese Academy of Sciences Beijing
4 系统与进化植物学国家重点实验室 State Key Laboratory of Systematic and Evolutionary Botany Biology Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences Chinese Academy of Sciences Beijing
5 分子发育生物学国家重点实验室 State Key Laboratory of Molecular Developmental Biology Biology Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences Chinese Academy of Sciences Beijing
6 植物基因组学国家重点实验室 State Key Laboratory of Plant Genomics Biology Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences;Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences Chinese Academy of Sciences Beijing
7 微生物资源前期开发国家重点实验室 State Key Laboratory of Microbial Resources Development Biology Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences Chinese Academy of Sciences Beijing
8 真菌学国家重点实验室 State Key Laboratory of Mycology Biology Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences Chinese Academy of Sciences Beijing
9 生化工程国家重点实验室 State Key Laboratory of Biochemical Engineering Biology Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences Chinese Academy of Sciences Beijing
10 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 State Key Laboratory of Integrated Pest Management Biology Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences Chinese Academy of Sciences Beijing
ห้องปฏิบัติการหลักระดับชาติ (จีน) ห้องปฏิบัติการหลักระดับชาติ (อังกฤษ) สาขา หน่วยงานสนับสนุน (Supporting Unit) หน่วยงานกำกับดูแล (Oversight Body) ที่ตั้ง

Source: China’s State Key Laboratory System By Emily Weinstein, Daniel Chou, Channing Lee, Ryan Fedasiuk, and Anna Puglisi

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]