ห้องปฏิบัติการระดับชาติ (National Laboratories: NLs)

wdt_ID ห้องปฏิบัติการระดับชาติ (จีน) ห้องปฏิบัติการระดับชาติ (อังกฤษ) หน่วยงานสนับสนุน (Supporting Unit) หน่วยงานกำกับดูแล (Oversight Body) เว็บไซต์ ที่ตั้ง
1 国家同步辐射实验室 National Synchrotron Radiation Laboratory University of Science and Technology of China Chinese Academy of Sciences (CAS) https://www.nsrl.ustc.edu.cn/ Beijing
2 正负电子对撞机国家实验室 Beijing National Laboratory of Electron Positron Collider Institute of High Energy Physics, CAS Chinese Academy of Sciences (CAS) http://bepclab.ihep.cas.cn/ Beijing
3 兰州重离子加速器国家实验室 Lanzhou National Laboratory of Heavy Ion Accelerator Institute of Modern Physics, CAS Chinese Academy of Sciences (CAS) https://hirfl.impcas.ac.cn/ Lanzhou
4 沈阳材料科学国家研究中心 Shenyang National Laboratory for Materials Science Institute of Metal Research, CAS Chinese Academy of Sciences (CAS) https://www.synl.ac.cn/ Shenyang
5 北京凝聚态物理国家研究中心 Beijing National Research Center for Condensed Matter Physics Institute of Physics, CAS Chinese Academy of Sciences (CAS) https://www.iop.cas.cn/ Beijing
6 合肥微尺度物质科学国家研究中心 Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale University of Science and Technology of China Chinese Academy of Sciences (CAS) https://www.hfnl.ustc.edu.cn/ Shenyang
7 北京分子科学国家研究中心 Beijing National Research Center for Molecular Sciences Institute of Chemistry, CAS; Peking University Chinese Academy of Sciences (CAS) http://bnlms.iccas.ac.cn/ Beijing
8 磁约束核聚变国家实验室 National Laboratory for Magnetic Confinement Nuclear Fusion Hefei Materials Science Research Institute, CAS; Nuclear Industry Southwest Physics Academy Chinese Academy of Sciences (CAS) https://www.hf.cas.cn/ Hefei
9 洁净能源国家实验室 National Laboratory for Clean Energy Institute of Chemical Physics, CAS Chinese Academy of Sciences (CAS) http://www.dnl.ac.cn/ Dalian
10 蛋白质科学国家实验室 National Laboratory of Protein Science Institute of Biophysics, CAS Chinese Academy of Sciences (CAS) https://ibp.cas.cn/ Beijing
ห้องปฏิบัติการระดับชาติ (จีน) ห้องปฏิบัติการระดับชาติ (อังกฤษ) หน่วยงานสนับสนุน (Supporting Unit) หน่วยงานกำกับดูแล (Oversight Body) ที่ตั้ง

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]