หน้าที่ของหน่วยงาน

รับผิดชอบในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำหน้าที่ผู้แทนกระทรวง อว.

เป็นตัวแทนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในต่างประเทศในการติดต่อประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่มีภารกิจด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในเขตอาณาที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาข้อมูลองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การวิจัยและพัฒนา และการฝึกอบรม

ร่วมทํางานกับทีมประเทศไทย

ร่วมทํางานกับทีมประเทศไทยของเขตอาณาที่รับผิดชอบและหน่วยงานในต่างประเทศของส่วนราชการอื่น และร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยในการประชุมระหว่างประเทศ เพื่อเจรจาความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่มีเนื้อหาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

ติดตามความก้าวหน้า

ติดตามความเคลื่อนไหว ศึกษาวิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการพัฒนาประเทศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในประเทศตามเขตอาณาที่รับผิดชอบ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความตระหนักการเตรียมการ รวมถึงการแจ้งเตือน เกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น


ติดตามการใช้มาตรการ

ศึกษาวิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะนโยบาย ติดตามและรายงานข้อมูลด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่าง ๆ ในเขตอาณาที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานที่มประเทศไทยในพื้นที่เขตอาณา รวมทั้งชุมชนคนไทย นักวิชาชีพ นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป

เสริมสร้างความร่วมมือ

แสวงหาความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย กับสถาบันอุดมศึกษา องค์กร/หน่วยงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย และสมาคมต่าง ๆ ในเขตอาณาที่รับผิดชอบ เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการผลิต การบริการ การจ้างงานสังคมและเศรษฐกิจของไทย