ฐานข้อมูลความร่วมมือ อววน. ไทย-จีน พ.ศ. 2560-2564

ฐานข้อมูลความร่วมมือ อววน. ไทย-จีน พ.ศ. 2560-2564

สรุปสถานะความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/สถาบันอุดมศึกษาไทยในสังกัด อว. กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างปี ค.ศ. 2017-2021 (พ.ศ. 2560-2564)
wdt_ID ลำดับ หน่วยงานไทย หน่วยงานหลัก เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานไทย หน่วยงานย่อย เช่น คณะ สถาบัน หน่วยงานจีน สาขาความร่วมมือ ระยะเวลา (ปี) ปีที่ลงนาม/ปีที่สิ้นสุด Status
1 1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ Wuhan U. of Technology วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไม่ระบุ ไม่ระบุ as of April 2022
2 2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ National institute of Metrology of China มาตรวิทยาการสอบเทียบความยาวมาฐาน ระดับทุติยภูมิ ไม่ระบุ ไม่ระบุ as of April 2022
3 3 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กลุ่มสื่อสารองค์การ National Institute of Metrology China ระบบมาตรวิทยาในแขนงต่าง ๆ เช่น เครื่องมือแพทย์ ระบบราง เทคโนโลยีควอนตัม ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 5 2562/2567 as of April 2022
4 4 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กลุ่มสื่อสารองค์การ สอท.จีน ประเทศไทย ภายใต้โครงการ L special fund 2019 ไม่ระบุ ไม่ระบุ as of April 2022
5 5 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ The Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, CAS ดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศ 3 2563/2566 as of April 2022
6 6 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ Yunnan Observation, CAS Sino-Thai research collaboration ไม่ระบุ ไม่ระบุ as of April 2022
7 7 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ National Astronomical Observatories, CAS การวิจัยดาราศาสตร์, ดาราศาสตร์ฟิสิกส์, Radio Astronomy, Optical Astronomy ไม่ระบุ ไม่ระบุ as of April 2022
8 8 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ Institute of High Energy Physics, CAS ด้านฟิสิกส์และดาราศาสตร์อนุภาค ไม่ระบุ ไม่ระบุ as of April 2022
9 9 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ Shanghai Astronomical Observatory, CAS ดาราศาสตร์วิทยุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ as of April 2022
10 10 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ Institute of Earth and Environment Earth-Atmosphere System Observation ไม่ระบุ ไม่ระบุ as of April 2022
หน่วยงานไทย หน่วยงานหลัก เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานไทย หน่วยงานย่อย เช่น คณะ สถาบัน หน่วยงานจีน สาขาความร่วมมือ

สถานะ ณ เดือนกันยายน 2565
ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]