คณะทำงานส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ZTED)

คณะทำงานส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ZTED (Zhong Tai Education – 中泰教育资讯保障组)

ที่มา

ในปี พ.ศ. 2563 ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดตั้งคณะทำงาน ZTED (Zhong Tai Education – 中泰教育资讯保障组) โดยความร่วมมือของกลุ่มคณาจารย์และตัวแทนบัณฑิตที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาจากประเทศจีน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. จรัสศรี จิรภาส อาจารย์ประจำสถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง นายพีรเชษฐ  ปอแก้ว ผู้ช่วยวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวง อว. ดร. พีรพงษ์ ต่อฑีฆะ วิศวกรวิจัย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวง อว. อาจารย์ ดร.นิศาชล ไทยทอง อาจารย์ประจำศูนย์วิจัยจีน-อาเซียน มหาวิทยาลัยกวางสี แพทย์จีนจักรี ตั้งเทียนชัยชนะ นักศึกษาปริญญาเอกสาขา Chinese Pharmaceutics มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น เพื่อร่วมกันดำเนินงานส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษาในประเทศจีนไปสู่ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจในการศึกษาจีน

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน

การสัมมนาออนไลน์ Way Forward