เล่าเรื่องเมืองจีน ตอน “หลักปฏิบัติ 8 ประการ สำหรับผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ เจ้าหน้าที่ระดับสูง เจ้าหน้าที่ของรัฐ … เบื้องหลังความสำเร็จนโยบายต่อต้านคอรัปชั่นของประเทศจีน”

ตั้งแต่การประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน เมื่อปลายปี 2012 ทางพรรคคอมมิวนิสต์ได้ประกาศหลักปฏิบัติ 8 ประการ เพื่อต่อต้านคอรัปชั่นและการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ เจ้าหน้าที่ระดับสูง เจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องจากสถานการณ์ในตอนนั้น ประเทศจีนต้องเผชิญกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และปัญหาคอรัปชันที่เกิดขึ้นอย่างหนัก

อ้ายจงขออธิบาย หลักปฏิบัติ ทั้ง 8 ประการ ให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้

1. ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ เจ้าหน้าที่ระดับสูง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องเข้าถึงประชาชนทุกชนชั้น โดยเฉพาะชนชั้นรากหญ้า เพื่อเรียนรู้ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตและสถานการณ์ต่างๆที่แท้จริงของประชากรจีน โดยเวลาไปลงพื้นที่พบปะประชาชน ควรทำอย่างเรียบง่าย ต้อนรับแบบง่ายๆ มีผู้ติดตามให้น้อย เอาเท่าที่จำเป็น

2. ในงานประชุมใดๆก็ตาม ควรใช้เวลาไม่นานจนเกินไป ผู้เข้าร่วมประชุม ควรมีส่วนร่วมในการประชุม ไม่เงียบ ไม่พูดเยิ่นเย้อจนเกินไป ควรประชุมด้วยความกระชับ ได้ใจความ เพื่อให้การประชุมแต่ละครั้งก่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

3. ในการเขียนรายงาน ในการทำเอกสารใดใดก็ตาม ควรทำออกมาเท่าที่จำเป็น ในส่วนของเนื้อหา ควรทำเนื้อหาให้กระชับ มีความถูกต้องทั้งข้อเท็จจริง-หลักฐานอ้างอิง เพื่อให้เอกสารออกมามีคุณภาพที่สุด

4. ต้องได้รับการอนุญาตก่อนเท่านั้น ถึงจะเดินทางไปดูงานที่่ต่างประเทศได้ ซึ่งควรมีผู้ติดตามน้อยที่สุด ควรพาไปแต่ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับภารกิจที่ต้องไปทำเท่านั้น

5. ในการเดินทางไปไหนมาไหน ควรร้องขอการอำนวยความสะดวกทางการจราจรให้น้อยที่สุด หรือไม่ควรร้องขอเลย เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดขวางการจราจรของประชาชนที่กำลังใช้รถใช้ถนน ณ เวลานั้น

6. ในการรายงานข่าวของสื่อเกี่ยวกับการประชุมใดๆของรัฐบาล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะต้องพิจารณาถึงคุณค่า-คุณภาพของข่าวที่ถูกนำเสนอออกไป จะต้องนำเสนอเฉพาะข่าวที่มีคุณภาพเท่านั้น

7. ห้ามผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ เจ้าหน้าที่ระดับสูง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตีพิมพ์งานใดๆด้วยตนเอง รวมถึงการส่งสาส์นแสดงความยินดีและอื่นๆ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากส่วนกลาง

8. ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ เจ้าหน้าที่ระดับสูง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควรปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในเรื่องของการประหยัดและมัธยัสถ์ เช่น การใช้รถยนต์ ที่พัก ชีวิตความเป็นอยู่

———————————–

เป็นระยะเวลากว่า 4 ปีแล้ว ที่มีการประกาศใช้หลักปฏิบัติ 8 ประการ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งมีการเปิดเผยว่า มีการลงโทษเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหลักปฎิบัติ 8 ประการ จำนวนกว่า 140,000 ราย

อ้ายจงเรียบเรียงจาก CCTVNEWS, http://news.workercn.cn/

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง