กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

(Ministry of Industry and Information Technology of the People’s Republic of China – MIIT)

ที่อยู่: 13 Xi Chang’an Road, Beijing, China, 100804

โทร: (86)-12381, เว็บไซต์: http://www.miit.gov.cn/

(1) โครงสร้างผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จิน จ้วงหลง (金壮龙)
– รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำกระทรวงฯ
จาง เค่อเจี่ยน (张克俭)
– รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ผู้อำนวยการและเลขาธิการ สำนักบริหารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
– ผู้อำนวยการองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติ
– ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานปรมาณูแห่งชาติ
– สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำกระทรวงฯ
หวัง เจียงผิง (王江平)
– รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำกระทรวงฯ
ซิน กั๋วปิน (辛国斌)
– รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำกระทรวงฯ
เยี่ย หมิน (叶民)
– หัวหน้าคณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัยแห่งชาติ ประจำกระทรวงฯ
– สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำกระทรวงฯ
สวี เสี่ยวหลาน (徐晓兰)
– รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จาง หยุนหมิง (张云明)
– รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำกระทรวงฯ
จาง เจี้ยนหมิน (张建民)
– ผู้อำนวยการและเลขาธิการ สำนักงานการยาสูบแห่งชาติ
– สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำกระทรวงฯ
เถียน หยู๋หลง (田玉龙)
– หัวหน้าวิศวกร
– สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำกระทรวงฯ

(2) โครงสร้างองค์กรของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงานภายใน

 1. สำนักงานกลาง (General Office)
 2. กรมนโยบายและกฎระเบียบ (Department of Policies and Regulations)
 3. กรมแผนงานพัฒนา (Department of Development Planning)
 4. กรมการคลัง (Department of Finance)
 5. กรมนโยบายอุตสาหกรรม (Department of Industrial Policies)
 6. กรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Department of Science and Technology)
 7. สำนักงานควบคุมและประสานงานการดำเนินการ (Bureau of Operation Monitoring and Coordination)
 8. กรมวิสาหกิจขนาดย่อมและกลาง (Department of Small and Medium-sized Enterprises)
 9. กรมอนุรักษ์พลังงานและบริหารทรัพยากร (Department of Energy Conservation and Resources Utilization)
 10. กรมความปลอดภัยการผลิต (Department of Work Safety)
 11. กรมอุตสาหกรรมวัตถุดิบ (Department of Raw Material Industry)
 12. กรมอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ (Department of Equipment Manufacturing Industry)
 13. กรมอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (Department of Consumer Goods Industry)
 14. กรมส่งเสริมการบูรณาการเทคโนโลยีพลเรือนและทหาร (Department of Civil-Military Technology Integration)
 15. กรมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Department of Information Technology Industry)
 16. กรมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Department of Software Industry)
 17. กรมพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Department of Telecommunication Development)
 18. สำนักงานบริหารกิจการโทรคมนาคม (Bureau of Telecommunication Administration)
 19. สำนักงานความปลอดภัยข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Bureau of Internet Information Security)
 20. สำนักงานควบคุมกิจการวิทยุกระจายเสียง (Bureau of Radio Regulation (State Radio Office)
 21. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Department of International Cooperation (Office of Hong Kong, Macao and Taiwan Affairs)
 22. กรมการบุคลากรและการศึกษา (Department of Personnel and Education)
 23. คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำกระทรวงฯ (Department of Party Committee)
 24. สำนักงานบุคลากรผู้เกษียณอายุ (Bureau for Retired Personnel)
 25. สำนักงานบริการ (Bureau of Service)
 26. สำนักงานตรวจสอบคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำกระทรวงฯ (Office of Inspections of Party Committee)
 27. สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (State Administration of Science , Technology and Industry for National Defense)
 28. โรงงานยาสูบจีน (China tobacco)
 29. องค์การอวกาศแห่งชาติ (China National Space Administration)
 30. หน่วยงานพลังงานปรมาณูแห่งชาติ (China Atomic Energy Authority)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Affiliated Agencies)

 1. สถาบันสารสนเทศและการสื่อสารสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Academy of Information and Communications Technology)
 2. หนังสือพิมพ์ประชาชน ไปรษณีย์และโทรคมนาคม (People’s Posts and Telecommunications News)
 3. ศูนย์กำกับวิทยุแห่งชาติ (State Radio Monitor Center)
 4. สถาบันการสื่อสารแห่งประเทศจีน (China Institute of Communications)
 5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาความปลอดภัยและความมั่นคงทางสารสนเทศแห่งชาติ (National Industrial Information Security Development Research Center)
 6. สถาบันมาตรฐานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์จีน (China Electronics Standardization Institute)
 7. สถาบันทดสอบความน่าเชื่อถือและสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute)
 8. สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (China Electronics Information Industry Development Academe)
 9. สถาบันอิเล็กทรอนิกส์จีน (Chinese Institute of Electronics)
 10. ศูนย์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีระหว่างประเทศ (สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีนสาขาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ) (CCPIT Electronics & information Industry Sub-council)
 11. ศูนย์แลกเปลี่ยนบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ (Personnel Exchange Centre)
 12. ศูนย์การศึกษาและการทดสอบ (Education and Testing Center)
 13. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา SMEs ( SME Development Promotion Center)
 14. ศูนย์ประกวดราคาอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าจีน (China National Tendering Center of Mechanical & Electrical Equipment)
 15. ศูนย์การเรียนรู้ด้านโทรคมนาคม (Communication Learning Center)
 16. ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมความปลอดภัยเครือข่าย (ศูนย์ข้อมูล) (Network Security Industry Development Center)
 17. ศูนย์สนับสนุนการสื่อสารกรณีฉุกเฉิน (Emergency Communication Support Center)
 18. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development and Promotion Center)
 19. บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจำกัด มหาชน (China Industry and Information Technology Publishing & Media Group Co., Ltd.)
 20. ศูนย์พัฒนาวัฒนธรรมอุตสาหกรรม (Industrial Culture Development Center)
 21. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรเวยห่าย (Weihai Electronic Information Technology Comprehensive Research Center)

(3) แผนพัฒนากระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2559-2563)

ในการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2559-2563) ให้สำเร็จลุล่วง กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำ “แผนพัฒนาอุตสาหกรรมและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13” ที่สอดคล้องและตอบสนองตามแนวทางของแผนดังกล่าว โดยเน้นการส่งเสริมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการผลิตเพื่อการสร้างความเข้มแข็งของประเทศครอบคลุมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมหลักและสาขาอุตสาหกรรมและการสื่อสาร

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการวางแผนและทดลองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระบบสินเชื่ออุตสาหกรรมระดับท้องถิ่น ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และสถาบันวิจัย หลังจากความพยายามมากกว่า 1 ปี ได้มีการเปิดตัวโครงการกว่า 28 โครงการซึ่งบางโครงการได้รับการวางแผนโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะร่วมเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติให้เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ แผนทั้ง 28 แผน ภายใต้แผนแม่บท “Made in China 2025” ประกอบด้วย แผนพัฒนาอุตสาหกรรม 11 แผน และ แผนงานสำคัญ 17 แผน

แผนงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 11 แผน มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการพื้นฐานในอนาคต โดยพิจารณาจาก การคาดการณ์อุปสงค์ด้านการตลาด (Market Demand Forecast) การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันและแนวโน้มการพัฒนา (Competitiveness Analysis and Development Trend Outlook) เป้าหมาย แนวความคิด ภารกิจหลัก และมาตรการเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะด้านตามเป้าหมายประกอบไปด้วย ดินปืน ปิโตรเคมี เหล็ก กลุ่มโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก วัสดุก่อสร้าง ยา สิ่งทอ อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมข้อมูล บริการซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและการสื่อสาร และอุตสาหกรรมสำคัญอื่นๆ

สำหรับแผนงานสำคัญ 17 แผน มุ่งไปที่ประเด็นความสำคัญตามแผนหลักโดยมีการเสนอเป้าหมายการพัฒนา แนวคิด ภารกิจหลัก ตลอดจนการริเริ่มนโยบาย แผนดังกล่าวได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นที่ต้องการสูง เช่น แร่หายาก วัตถุดิบชนิดใหม่ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และ หุ่นยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้นำเสนอแนวความคิดที่เป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับมหภาค เช่น ระบบการผลิตอัจฉริยะ ระบบการผลิตสีเขียว นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการรวมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีแผนเฉพาะด้าน เช่น การส่งเสริมการพัฒนาของ SMEs การจัดการวิทยุ