สรุปถอดความ Way Forward 2020 ครั้งที่ 8 Eastern Economic Corridor of Digital (EECd) #ASEAN Digital Hub

Digital Park Thailand พื้นที่ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Digital Hub) ของ Advance Digital Technology and Innovation โดยการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) เพื่อสร้างขีดความสามารถของการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่จะก่อให้เกิด Ecosystem ภายในประเทศ

Thailand Digital Valley

พื้นที่แห่ง Invest  Work  Learn  Play Thailand Digital Valley ขับเคลื่อนโดยดีป้า ร่วมกับภาคเอกชนและภาคการศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นที่ 30 ไร่ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย (Digital Park Thailand) ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมี 5 อาคาร กับ 5 วัตถุประสงค์ ในการสร้างจุดแข็งให้กับประเทศไทย พร้อมกับโอกาสในการค้า การลงทุนในตลาด Smart City และ สิทธิประโยชน์ทางภาษีของจากทั้ง BOI และ EEC

ตึกที่ 1 อาคาร One Stop 

จุดให้บริการดิจิทัลครบวงจร (Digital One Stop Service, DOSS) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน สมาร์ทวีซ่า มี depa สาขาตะวันออกคอยให้บริการ และพื้นที่สำหรับ local digital startups ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง แต่ปัจจุบันพื้นที่จองเต็มแล้ว 

ตึกที่ 2 อาคาร Digital Knowledge Exchange Centre 

พื้นที่สวรรค์ของ Digital Startup ที่มีการวางศิลาฤทธิ์ และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง อาคารนี้มีทั้ง ที่พัก co-working และ พื้นที่ทำงานของ Digital Startup ในด้าน FinTech, EdTech, AgriTech, HealthTech และ Digital Content ทั้งจากไทยและต่างประเทศเทศ ปัจจุบันยังไม่เปิดจอง แต่มีมาลงชื่อประสงค์จะมาร่วมทุนกับดีป้า ทั้งผู้ประกอบการไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง เป็นต้น 

 ตึกที่ 3 อาคาร Digital Innovation Centre

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีพื้นที่ maker space ที่ใหญ่กว่า 10,000 ตรม. ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมกับพื้นที่ของ large firms ที่จะมาลงทุนด้าน AI, Big Data, Cloud Computing, High Value Added Software, Hardware Development และพื้นที่กว่า 40,000 ตรม. สำหรับ บริษัทชาวไทย ที่จะมาใช้ประโยชน์ด้านการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล

ตึกที่ 4 อาคาร Digital Edutainment Complex

ดีป้าออกแบบให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ การสอน การแสดง ในเรื่อง Digital Technology เช่น Drone Competition, Robot Fighting และ Life Style Tech. พื้นที่สำหรับการประลองเทคโนโลยีดิจิทัลของบรรดา Startup และ large firms ให้น่าสนุก น่าอยู่ น่าไปเหมือนไปดูแข่งบอลที่อังกฤษ ตามคำเรียกร้องของผู้ที่จะมาลงทุนและมาอยู่ เพื่อมีพื้นที่ให้ ลูกหลาน ครอบครัว ได้สนุก

ตึก 5 อาคาร Go Global

พื้นที่สำหรับ Startup ที่มีความพร้อมในการเติบโต และมาทำงานใน Valley ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา เพราะยิ่งกว่า 6 ดาวกับ life style ใหม่ 

Smart City

นอกจากพื้นที่ที่กำลังก่อสร้าง ดีป้ายังเดินหน้าด้านการตลาดให้นักลงทุนผ่าน Smart City Program เพื่อให้ทุกคนที่มา Enjoy กับโอกาสใหม่และจูงใจพอที่จะสู้กับเพื่อนบ้าน เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Smart City ใน 7 เรื่อง ได้แก่ เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) และการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)

ติดต่อเรา