Way Forward 2021 ครั้งที่ 7 “เรียนต่อจีนด้านอวกาศ”

การเรียนด้านกฎหมายอวกาศที่จีน (Space Law)
• การเรียนกฎหมายอวกาศคล้ายกับเรียนนิติศาสตร์ จึงควรเข้าใจหลักการเรียนกฎหมายระหว่างประเทศ
• ศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรมอวกาศ ติดตามข่าวสารเทคโนโลยีอวกาศ และปัญหาระหว่างประเทศ
• ทำความคุ้นเคยกับระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่จำกัดเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ
• เพิ่มพูนความรู้ในสาขาอื่น ๆ ในกฎหมายระหว่างประเทศ
• เข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียน อาทิ การเยี่ยมชมหน่วยงาน และการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องด้านอวกาศของจีน
• ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน : Beihang University, Harbin Institute of Technology, Beijing Institute of Technology

การเรียนด้านการสำรวจข้อมูลระยะไกลที่จีน (Remote Sensing)

  • ปัจจุบัน จีนได้พัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้าน Space Engineering และ Sensor ส่งผลให้ การพัฒนาเทคโนโลยี Remote Sensing / Mapping มีความก้าวหน้าขึ้นตามการพัฒนาอุตสาหกรรม และใช้ AI / Programming ร่วมการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
  • ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจระยะไกลนำไปใช้ประโยชน์ ในด้านป่าไม้, เกษตรกร, การใช้ที่ดิน, ธรณีวิทยา, อุทกวิทยา, สมุทรศาสตร์, การทำแผนที่, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, ภัยพิบัติ เป็นต้น
  • ตัวอย่างการใช้งาน Remote Sensing ในจีน : ติดตามการเคลื่อนไหวประชากรในช่วงโควิด-19
  • ตัวอย่าง ม.ที่เปิดสอน : Wuhan University, Beijing Normal University, Xidian University

แนะนำหลักสูตร SCGI Master Program
เป็นหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ Double Degree Program ภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ร่วมกับ Wuhan University และ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียดเพิ่มเติม www.scgi.gistda.or.th

เส้นทางและโอกาสการทำงานในด้านอวกาศ
• หน่วยงานภาครัฐ : GISDA, NARIT, สดช., กสทช.
• หน่วยงานภาคเอกชน : THAICOM, Mu Space Corp
• องค์กรระหว่างประเทศ : UN, WHO, OECD, UNESCO
• อาจารย์ / บริษัทที่ปรึกษา
• ธุรกิจด้านอวกาศ / Startup

เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของจีน
จีนตั้งเป้าขึ้นเป็นผู้นำในด้านอวกาศของโลกภายในปี ค.ศ. 2049
กิจกรรมหลักที่จีนทำในห้วงอวกาศ
• สร้างความมั่งคั่งจากการไปสำรวจดวงจันทร์
• สร้างโซลาร์ฟาร์มบนอวกาศ เพื่อถ่ายทอดพลังงานกลับมาใช้งานบนพื้นโลก
• การขุดเหมืองบนดาวเคราะห์น้อย เพื่อสกัดหาแร่ธาตุไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การผลิตเชื้อเพลิง

Space Economy เศรษฐกิจอวกาศ
เศรษฐกิจอวกาศมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติ Ecosystem เศรษฐกิจอวกาศประกอบด้วย
• Space Manufacturing Activities
• Space Launch Activities
• Satellite Telecommunication
• Satellite Earth Observation
• Space Exploration
• Human Spaceflight
• International Trade (Space Product)
• Space-related patents
• Scientific production in the space sector
• Insurance Market for Space Activities


วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564
9.30 – 11.00 น. (เวลาไทย)
10.30 – 12.00 น. (เวลาจีน)

แขกรับเชิญ

ต่อวงศ์ อยู่ยอด
Space Technology Applications: Space Law and Policy (MASTA), Beihang University

สุรัชวดี เสวีวัลลภ
Space Technology Applications: Space Law and Policy (MASTA), Beihang University

อาภาวดี นันตรี
Space Technology Applications: Space Law and Policy (MASTA), Beihang University

ทิวากร วุฒิพันธุ์
SCGI Master Program, State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing (LIESMARS), Wuhan University

ผู้ดำเนินรายการ
มณีนาถ อ่อนพรรณา (ผู้ประกาศข่าว ThaiPBS)

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]