31 พฤษภาคม 2021 – สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง จัดงาน “วันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการอุดมศึกษาไทย (Thailand STI and Higher Education Day 2021) ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และการศึกษาระหว่างไทย-จีน โดยมี ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และนายจาง เอี๋ยนฉี นายกสมาคมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กรุงปักกิ่ง ร่วมเปิดงาน

ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล กล่าวในการเปิดงานว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมของประเทศจีนในช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นตัวอย่างที่ให้ทั่วโลกเห็นผลลัพธ์ในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา และการศึกษาได้อย่างดียิ่ง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการแก้ปัญหาความยากจน ประเทศไทย โดยกระทรวง อว. และกระทรวงการต่างประเทศ จะได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดโดยการใช้การทูตทางวิทยาศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนแผนแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมด้านต่างประเทศ ในเรื่อง BCG Economy และโครงการ Global Partnership กับประเทศจีน

ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
นายจาง เอี๋ยนฉี นายกสมาคมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กรุงปักกิ่ง

วิทยากรสำคัญ ประกอบด้วย นายเฉา คุนหวา อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีและผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียน กล่าวปาฐกถาเรื่องความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน นางซู กั๋วเสีย อดีตอธิบดีกรมฟื้นฟูชนบทแห่งชาติจีน เรื่องการแก้ปัญหาความยากจนของจีน ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง BCG Economy ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องอนาคตการอุดมศึกษาของไทย ดร.มานพ อ้อพิมาย ผู้อำนวยการฝ่ายการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการโครงการ องค์การความร่วมมือทางด้านอวกาศระหว่างประเทศในเอเซียแปซิฟิค เรื่องความร่วมมือด้านอวกาศไทย-จีน

นายเฉา คุนหวา อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีและผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียน
นางซู กั๋วเสีย อดีตอธิบดีกรมฟื้นฟูชนบทแห่งชาติจีน
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร.มานพ อ้อพิมาย ผู้อำนวยการฝ่ายการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการโครงการองค์การความร่วมมือทางด้านอวกาศระหว่างประเทศในเอเซียแปซิฟิค

ช่วงบ่าย มีการจับคู่นวัตกรรมธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยในโครงการของ สวทช. และผู้ประกอบการจีนจาก Zhongquancun Software Park

นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กล่าวว่า กรอบความร่วมมือแรกหลังจากการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-จีน คือ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีพัฒนาการความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในด้านนี้มานานกว่า 44 ปี แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกระทรวง อว. และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 ของจีน มีความสอดคล้องกันในหลายเรื่อง ที่สามารถพัฒนาความร่วมมือต่อไปได้ อาทิ BCG การแก้ปัญหาความยากจน AI Quantum Smart City ในส่วนของความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา จะมีการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน และความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวง อว. และสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์ของจีน ภายในปีนี้

นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

งานวันวิทยาศาสตร์ฯ เป็นกิจกรรมสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ ของ สอท. กรุงปักกิ่ง ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ และจะจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนนโยบาย ความก้าวหน้าและความสำเร็จในเรื่องวิทยาศาสตร์และการศึกษา และพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ฯ การศึกษา และการจับคู่นวัตกรรมธุรกิจของผู้ประกอบของทั้งสองประเทศ

ข้อมูลข่าวโดย : ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม