สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของการศึกษาไทย
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมแกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ความท้าทายที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยไทยกำลังเผชิญ คือ

  1. อัตราการเกิดต่ำ ส่งผลให้มีจำนวนนักเรียนไทยน้อยลง
  2. ความสนใจของคนรุ่นใหม่ในการเรียนมหาวิทยาลัยลดลง
  3. เทคโนโลยีที่สามารถเรียนได้จากทุกที่ในโลก

ตั้งแต่ปี 2563 การระบาดของโควิด-19 นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับตัวครั้งใหญ่ โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้กล่าวถึง 5 แนวทาง คือ

  1. การเรียนแบบออนไลน์ – จากเดิมที่ทั้งอาจารย์และนักเรียนคุ้นเคยกับการเรียนในห้องเรียน เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 ทำให้โรงเรียนต้องปิด และปรับเป็นเรียนแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถทำได้ แสดงให้เห็นว่า If you must do it, you can do it.
  2. ความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ – โควิด-19 ทำให้การศึกษาเปิดกว้าง สามารถเข้าถึงได้มหาวิทยาลัยระดับโลกเปิดให้เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ได้ มีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์เก่งๆ ระดับโลก
  3. โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาเนื้อหาการศึกษา – ผลักดันให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ดีมีคุณภาพสูงขึ้น
  4. การบริหารการเรียนออนไลน์วิธีใหม่ – นอกจากการพัฒนา platform และ application ในการเรียนการสอนออนไลน์แล้ว จะต้องมีการบริหารจัดการหลักสูตรเนื้อหาการเรียนการสอนให้น่าสนใจด้วย
  5. การใช้เทคโนโลยีใหม่ – เช่น AR VR และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จะทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจเหมือนเรียนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ นักเรียนสามารถอยู่เหตุการณ์จำลอง (simulation) ได้ ไม่ใช่การเรียนจากหน้าจออย่างเดียวโดยไม่มีปฏิสัมพันธ์

ศ.ดร.สุชัชวีร์ แสดงความเชื่อมั่นว่า เราจะอยู่รอดในโลกยุคดิสรัปชั่นได้ ถ้าเราพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พัฒนาทักษะใหม่ ๆ คิดสร้างสรรค์ มองปัญหาเป็นความท้าทายและโอกาส และเตรียมตัวพร้อมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ที่มา วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
Thailand STI and Higher Education Day 2021
วันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการอุดมศึกษาไทย ณ กรุงปักกิ่ง พ.ศ. 2564