การเสวนาออนไลน์ Way Forward 2021
Digital Yuan: The Great Reset of Global Financial System
โฉมหน้าใหม่ของระบบเศรษฐกิจ การเงิน และเทคโนโลยีของโลก และภาพอนาคตของจีนกับจุดยืนของไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง โดยฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงปักกิ่ง และ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ Way Forward 2021 ครั้งที่ 10

Digital Yuan: The Great Reset of Global Financial System
โฉมหน้าใหม่ของระบบเศรษฐกิจ การเงิน และเทคโนโลยีของโลก และภาพอนาคตของจีนกับจุดยืนของไทย

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30–15.30 น. (ไทย)
เวลา 14.30–16.30 น. (จีน)

แขกรับเชิญ

อาจารย์ทวีสุข ธรรมศักดิ์
ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ บริษัท DTGO Group of Company

ดร.ศิวัสน์ เหลืองสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโครงการพิเศษธุรกิจข้ามประเทศ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

สุพัฒน์ อำไพธนากร
หัวหน้าสำนักงานตัวแทนอาวุโส สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงปักกิ่ง

กล่าวต้อนรับ

เบญจมินทร์ สุกาญจนัจที
อัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ชวนคุยโดย

ศิริวรรณ นพรัตน์
ผู้จัด Econbiz 96.5 และ Spotlight by Siriwan