ความร่วมมือด้านนวัตกรรม ผู้ประกอบการ และเทคโนโลยีระหว่างไทยกับจีน
Dr. Wang Junwei
สำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ณ กรุงเทพมหานคร


สำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ณ กรุงเทพมหานคร หรือ Chinese Academy of Sciences – Innovation Cooperation Center Bangkok (CAS-ICCB) เป็นหนึ่งในสำนักงานในต่างประเทศของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences – CAS) ซึ่งมีทั้งหมด 9 แห่ง ประกอบด้วย

 1. South America Center for Astronomy, CAS
 2. Sino-Africa Joint Research Center, CAS
 3. Central Asian Center of Drug Discovery and Development of CAS
 4. CAS Research Center for Ecology and Environment of Central Asia
 5. China-Brazil Joint Laboratory for Space Weather
 6. Kathmandu Center for Research and Education, CAS
 7. China-Sri Lanka Joint Center for Education & Research, CAS
 8. Southeast Asia Biodiversity Research Institute, CAS และ
 9. CAS Innovation Cooperation Center Bangkok

CAS-ICCB เป็นศูนย์นวัตกรรมแบบเปิดและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างจีนกับประเทศอาเซียน ในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการค้า การแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยเน้นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ชีวการแพทย์ ชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่

เส้นทางของ CAS-ICCB ในประเทศไทย

งานอื่น ๆ

 • ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออาเซียนของธนาคารเทคโนโลยีสีเขียวกับเซี่ยงไฮ้
 • ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของจีนในตลาดต่างประเทศ
 • สนับสนุนระบบธนาคารเทคโนโลยีสีเขียวระดับโลกของ “โมเดลจีน”
 • เปิดตัวศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีในสิงคโปร์เพื่ออาเซียน

ที่มา วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
Thailand STI and Higher Education Day 2021
วันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการอุดมศึกษาไทย ณ กรุงปักกิ่ง พ.ศ. 2564