ข้อมูลการศึกษาด้านการขนส่งทางรถไฟในจีน

ในประเทศจีน การขนส่งทางรถไฟแบ่งออกเป็น 2 สาขา การขนส่งทางรถไฟ (railway transportation) และการขนส่งทางรถไฟในเมือง (urban rail transportation) และแต่ละสาขามีโรงเรียนสำหรับการฝึกอบรมของตนเอง โหมดการแบ่งการขนส่งทางรถไฟ: เนื่องจากโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เงื่อนไขทางเทคนิคและด้านอื่น ๆ การขนส่งทางรถไฟ อุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกเป็น การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางรถไฟในเมือง การขนส่งทางรถไฟซึ่งแสดงโดยหัวรถจักรและรถไฟความเร็วสูง ให้บริการขนส่งข้ามจังหวัดและข้ามเมือง การใช้รถไฟใต้ดิน รถไฟฟ้ารางเบา รถราง และรถไฟแม็กเลฟเป็นตัวแทน การให้บริการขนส่งในเมืองเป็นส่วนสำคัญของการขนส่งทางรถไฟในเมือง)

1. มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหลักที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางในจีน ได้แก่ มหาวิทยาลัย 10 แห่งภายใต้กระทรวงการรถไฟเดิม ซึ่งแยกจากกระทรวงการรถไฟในปี ค.ศ. 2000 ด้วยการปฏิรูประบบการศึกษาที่เข้มข้นขึ้น มหาวิทยาลัยบางแห่งจึงถูกควบรวมและบางแห่งถูกยกเลิก ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย 11 แห่ง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ Beijing Jiaotong University, Southwest Jiaotong University และ Lanzhou Jiaotong University

มหาวิทยาลัยในเครือของอดีตกระทรวงการรถไฟ 10 แห่ง ซึ่งถูกแยกออกจากกระทรวงการรถไฟใน ค.ศ. 2000

รายชื่อมหาวิทยาลัยขนส่งทางรถไฟของจีน

 1. Beijing Jiaotong University
 2. Southwest Jiaotong University
 3. Lanzhou Jiaotong University
 4. Central South University
 5. Tongji University
 6. Shijiazhuang Tiedao University
 7. Dalian Jiaotong University
 8. East China Jiaotong University
 9. Xi’an Jiaotong University
 10. Shanghai Jiaotong University
 11. Chongqing Jiaotong University

1) มหาวิทยาลัยปักกิ่งเจียวทง (Beijing Jiaotong University)

มหาวิทยาลัยปักกิ่งเจียวทง (Beijing Jiaotong University) เดิมชื่อมหาวิทยาลัย North Jiaotong University และสถาบันการรถไฟปักกิ่ง ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1896 และเป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยเจียวทง (การคมนาคม) ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศจีน มหาวิทยาลัยปักกิ่งเจียวทงเป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับประเทศ โดยตรงภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันสร้างโดยกระทรวงการศึกษา บริษัทการรถไฟจีน และรัฐบาลเทศบาลเมืองปักกิ่ง เป็น “โครงการ 211” และ “โครงการ 985”
มหาวิทยาลัยปักกิ่งเจียวทงเป็นมหาวิทยาลัยที่ลงนามโครงการระดับสูงกว่าปริญญาตรีสาธารณะของการก่อสร้างระดับชาติของมหาวิทยาลัยระดับสูง ในระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟชิงไห่ทิเบต ซึ่งเป็นรถไฟที่ยากที่สุดในโลก ผู้เชี่ยวชาญในการขนส่งทางรถไฟของ Beijing Jiaotong Railway Co., Ltd. ได้ทำโครงการรถไฟชิงไห่ทิเบตเกือบ 40 โครงการ เช่น เทคโนโลยีดินแช่แข็ง และมีส่วนร่วมในการก่อสร้างทางรถไฟชิงไห่-ทิเบต สาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ วิศวกรรมข้อมูลการขนส่งและการควบคุม วิศวกรรมการประยุกต์ใช้ยานพาหนะ วิศวกรรมถนนและทางรถไฟ วิศวกรรมสะพานและอุโมงค์ การวางแผนและการจัดการการขนส่ง การสื่อสารและระบบสารสนเทศ การประมวลผลสัญญาณและข้อมูล และเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

2) มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์เจียวทง (Southwest Jiaotong University)

มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์เจียวทง (Southwest Jiaotong University) เดิมชื่อวิทยาลัยการรถไฟ Tangshan ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1896 และเป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยเจียวทง (การคมนาคม) ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1896 มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์เจียวทงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติแห่งแรกภายใต้กระทรวงศึกษาธิการใน “โครงการ 211” เป็นมหาวิทยาลัยริเริ่มการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการขนส่งและเหมืองแร่ และวิศวกรรมโลหการในประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของ “มหาวิทยาลัยเจียวทง” มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศในชื่อ “Tangshan Jiaotong University” หรือที่รู้จักในชื่อ “Oriental Cornell”
สาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมสื่อสาร สถาปัตยกรรม วิศวกรรมการขนส่งวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ การขนส่ง การออกแบบเครื่องกลและการผลิตและระบบอัตโนมัติ วิศวกรรมธรณีวิทยา วิศวกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กลศาสตร์วิศวกรรม วิศวกรรมโยธา และวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

3) มหาวิทยาลัยหลานโจวเจียวทง (Lanzhou Jiaotong University)

มหาวิทยาลัยหลานโจวเจียวทง (Lanzhou Jiaotong University) เดิมชื่อ Lanzhou Railway College ถูกย้ายไปที่มณฑลกานซู่ โดยกระทรวงรถไฟในปี ค.ศ. 2000 Lanzhou Jiaotong University ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1958 ก่อตั้งโดย Tangshan railway University (ปัจจุบันคือ Southwest Jiaotong University) เป็นมหาวิทยาลัยการรถไฟแห่งที่ 3 ในประเทศจีน โดยได้มอบบุคลากรด้านวิศวกรรม เทคนิค และการจัดการให้แก่หน่วยงานการรถไฟและรัฐบาลท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
สาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการประปาและการระบายน้ำ การขนส่ง วิศวกรรมยานยนต์ สัญญาณและการควบคุมการขนส่งทางรถไฟ วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ วิศวกรรมการสื่อสาร การจัดการทางวิศวกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมการขนส่ง การออกแบบเครื่องกลและการผลิตและระบบอัตโนมัติ อาคาร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานประยุกต์

4) มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลเซาท์ (Central South University)

วิทยาลัยการรถไฟแห่งมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลเซาท์ (Central South University, Department of railway) เดิมชื่อสถาบันวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมตอนกลางตอนใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1953 และในปี ค.ศ. 1960 วิทยาลัยการรถไฟฉางซาก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของบางแผนกและแผนกการสอนและการวิจัย ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ให้กับกระทรวงการรถไฟ ในปี ค.ศ. 2000 ได้ควบรวมกิจการกับ Central South University of Technology และ Hunan Medical University เพื่อสร้าง Central South University ซึ่งเรียกว่า Railway Campus ของ Central South University และอยู่ภายใต้การบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ
สาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ การขนส่ง วิศวกรรมข้อมูลอุปกรณ์การขนส่ง วิศวกรรมโลจิสติก วิศวกรรมถนนและทางรถไฟ และวิศวกรรมแอปพลิเคชันผู้ให้บริการ

5) มหาวิทยาลัยถงจี้ (Tongji University)

มหาวิทยาลัยถงจี้ (Tongji University) วิทยาเขต Huxi อดีตมหาวิทยาลัย Shanghai Railway University ได้รวมเข้ากับ Shanghai Railway Medical College ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1995 เพื่อก่อตั้ง Shanghai Railway University ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2000 ได้รวมเข้ากับ Tongji University และก่อตั้งมหาวิทยาลัย Tongji ใหม่ อดีต Shanghai Railway University (สำนักงานใหญ่) กลายเป็นวิทยาเขต Huxi ของ Tongji University
สาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ วิศวกรรมโยธา การวางผังเมืองและชนบท ภูมิสถาปัตยกรรม วิศวกรรมการขนส่ง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมศาสตร์ การสำรวจและการทำแผนที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การจัดการและวิศวกรรม และทรัพยากรทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมธรณีวิทยา

6) มหาวิทยาลัยการรถไฟฉือเจียจวง (Shijiazhuang Tiedao University)

มหาวิทยาลัยการรถไฟฉือเจียจวง (Shijiazhuang Tiedao University) ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1950 ในฐานะวิทยาลัยวิศวกรรมการรถไฟของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน เป็นวิทยาลัยการทหารที่สำคัญและระดับชาติในขณะนั้น ในปี ค.ศ. 1984 ถูกย้ายไปกระทรวงการรถไฟและกลายเป็นมหาวิทยาลัยรถไฟฉือเจียจวง ในปี 2543 กระทรวงรถไฟได้อยู่ภายใต้การบริหารของมณฑลเหอเป่ย์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2010 กระทรวงศึกษาธิการตกลงอย่างเป็นทางการที่จะเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยรถไฟฉือเจียจวงเป็นมหาวิทยาลัยรถไฟฉือเจียจวง
สาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการจราจร การจัดการวิศวกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การออกแบบเครื่องกลและการผลิตและระบบอัตโนมัติ

7) มหาวิทยาลัยต้าเหลียนเจียวทง (Dalian Jiaotong University)

มหาวิทยาลัยต้าเหลียนเจียวทง (Dalian Jiaotong University) อดีตสถาบันรถไฟต้าเหลียน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1956 และเดิมอยู่ภายใต้กระทรวงการรถไฟ ในปี ค.ศ. 2000 กระทรวงรถไฟอยู่ภายใต้การบริหารของมณฑลเหลียวหนิง ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2004 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Dalian Jiaotong มหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่มีลักษณะการขนส่งทางรางและการพัฒนาทักษะด้านซอฟต์แวร์แบบผสมผสาน
สาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกลและระบบอัตโนมัติ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมการขึ้นรูปวัสดุและการควบคุม วิศวกรรมโยธา

8) มหาวิทยาลัยอีสต์ไชน่าเจียวทง (East China Jiaotong University)

มหาวิทยาลัยอีสต์ไชน่าเจียวทง (East China Jiaotong University) เมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1971 รถจักรและรถจักรของมหาวิทยาลัย Shanghai Jiaotong University และสาขาวิชาวิศวกรรมการรถไฟของมหาวิทยาลัย Tongji ถูกรวมเข้ากับ Shanghai Railway College และย้ายไปที่ Nanchang มณฑลเจียงซี (หลังจากสองปี การย้ายที่ตั้ง หยุดจึงยังคงมี Shanghai Railway College) เปลี่ยนชื่อเป็น East China Jiaotong University ในปี ค.ศ. 2000 อยู่ภายใต้การจัดการของ Jiangxi Province โดยกระทรวงการรถไฟ East China Jiaotong University เป็นมหาวิทยาลัยการสอนและการวิจัยที่มีการขนส่งเป็นลักษณะเฉพาะ ทางรถไฟเป็นแกนหลักและการพัฒนาร่วมกันแบบสหวิทยาการ ในปี ค.ศ. 1971 รัฐตัดสินใจรวมหัวรถจักรและรถจักรของ Department of Shanghai Jiaotong University และสาขาวิชาวิศวกรรมการรถไฟของ Tongji University เป็น Shanghai Railway College เปลี่ยนชื่อเป็น East China Jiaotong University และ ย้ายไปเจียงซี เดิมมหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้กระทรวงรถไฟ ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2000 ถูกเปลี่ยนเป็น “สร้างขึ้นร่วมกันโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น โดยมีการจัดการในท้องถิ่นเป็นภารกิจหลัก” และได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญในมณฑลเจียงซี
สาขาวิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ควบคุมและวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์วิจัยการสั่นสะเทือนของสิ่งแวดล้อมทางรถไฟและวิศวกรรมเสียง วิศวกรรมเครื่องกล วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา การบริหารธุรกิจ วิศวกรรมการขนส่ง วิทยาศาสตร์การควบคุมและวิศวกรรม”

9) มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University)

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นในโรงเรียนรัฐบาลเซี่ยงไฮ้หนานหยางในปี ค.ศ. 1869 ในปี ค.ศ. 1921 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเจียวทง จากนั้นสภาแห่งรัฐจึงตัดสินใจย้ายมหาวิทยาลัยเจียวทงไปที่ซีอาน ซึ่งตั้งชื่อว่ามหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงในปีค.ศ. 1959
มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ครอบคลุม โดยมีลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ครอบคลุม 10 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เศรษฐกิจ การจัดการ ศิลปะ กฎหมาย ปรัชญา การศึกษา และศิลปะ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงเป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญภายใต้กระทรวงศึกษาธิการโดยตรง
สาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมสื่อสาร สถาปัตยกรรม วิศวกรรมการขนส่ง วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ การขนส่ง การออกแบบเครื่องกลและการผลิตและระบบอัตโนมัติ วิศวกรรมธรณีวิทยา วิศวกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กลศาสตร์วิศวกรรม วิศวกรรมโยธา และวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

10) มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง (Shanghai Jiaotong University)

มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง (Shanghai Jiaotong University) เดิมชื่อ Nanyang Public School ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1986 และเป็นหนึ่งในแหล่งการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีน หลังจากเปลี่ยนชื่อเป็น Nanyang University, National Jiaotong University และ Jiaotong University หลายครั้ง ในปี ค.ศ. 1955 ได้ย้ายไปซีอาน ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนของมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงและมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง
มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับชาติภายใต้กระทรวงศึกษาธิการโดยตรงและร่วมกับเซี่ยงไฮ้ หลังจากความพยายามอย่างไม่ลดละ 121 ปี Shanghai Jiaotong University ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติ
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาระดับปริญญาตรี 64 สาขาวิชา ครอบคลุม 9 สาขาวิชา ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรกรรม การแพทย์ การจัดการ และศิลปะ

11) มหาวิทยาลัยฉงชิ่งเจียวทง (Chongqing Jiaotong University)

มหาวิทยาลัยฉงชิ่งเจียวทง (Chongqing Jiaotong University) ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1951 สำหรับการก่อสร้างทางหลวงเสฉวนทิเบตและการก่อสร้างทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ประสบความสำเร็จมากมายในด้านการก่อสร้างสะพานโค้ง การเดินเรือ การก่อสร้างท่าเรือและทางน้ำ การก่อสร้างทางหลวงบนภูเขา และอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยฉงชิ่งเจียวทงถูกสร้างขึ้นร่วมกันโดยกระทรวงคมนาคมและกระทรวงฉงชิ่ง โดยเน้นสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ ศิลปะ และกฎหมาย


2. วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ประเทศจีนมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาการขนส่งทางรถไฟประมาณ 60 แห่ง ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

ประเภทที่ 1 คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาทางเทคนิคมากกว่า 30 แห่ง (วิทยาลัยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ของอดีตกระทรวงการรถไฟ ซึ่งออกจากกระทรวงการรถไฟเมื่อราวปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) และอยู่ในมณฑลและเมืองต่าง ๆ

ประเภทที่ 2 คือ อดีตสำนักรถไฟ โรงเรียนสำนักวิศวกรรม มีประมาณ 30 หลัง ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) เป็นของจังหวัดและเมืองต่าง ๆ ในปัจจุบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ดีเยี่ยมในวิทยาลัยประเภทนี้ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิค Tianjin Railway วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคของ Baotou Railway วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิค Nanjing Railway เป็นต้น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาการรถไฟจีน

2.1 หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาการรถไฟของจีน

ตามรายชื่อสาขาวิชาอาชีวศึกษา (ค.ศ. 2021) ที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน มี 13 สาขาในการขนส่งทางรถไฟ รถไฟความเร็วสูงธรรมดา และ EMU ความเร็วสูง

 1. เทคโนโลยีวิศวกรรมรถไฟ (Railway Engineering Technology)
 2. การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางรถไฟความเร็วสูง (Construction and maintenance of high-speed railway)
 3. เทคโนโลยีวิศวกรรมสะพานรถไฟและอุโมงค์ (Engineering technology of railway bridge and tunnel)
 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรบำรุงรักษาทางรถไฟ (Application technology of railway maintenance machinery)
 5. การดำเนินงานและการบำรุงรักษาหัวรถจักรรถไฟ (Operation and maintenance of railway locomotive)
 6. เทคโนโลยีหุ้นกลิ้ง (Rolling stock technology)
 7. เทคโนโลยีการจ่ายไฟทางรถไฟ (Railway power supply technology)
 8. เทคโนโลยีการบำรุงรักษา EMU (EMU maintenance technology)
 9. เทคโนโลยีการบำรุงรักษารถไฟความเร็วสูงที่ครอบคลุม (Comprehensive maintenance technology of high speed railway)
 10. การควบคุมสัญญาณรถไฟอัตโนมัติ (Automatic control of railway signal)
 11. เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศทางรถไฟ (Railway communication and information technology )
 12. การจัดการจราจรทางรถไฟ (Railway traffic operation management)
 13. บริการผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูง (High speed railway passenger service)

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ “รถไฟความเร็วสูง” ประกอบด้วย 6 สาขาดังต่อไปนี้

 1. การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางรถไฟความเร็วสูง (Construction and maintenance of high speed railway)
 2. เทคโนโลยีการจ่ายไฟทางรถไฟ (Railway power supply technology)
 3. เทคโนโลยีการบำรุงรักษา EMU (EMU maintenance technology)
 4. เทคโนโลยีการบำรุงรักษารถไฟความเร็วสูงที่ครอบคลุม (High speed railway comprehensive maintenance technology)
 5. การควบคุมสัญญาณรถไฟอัตโนมัติ (Automatic control of railway signal)
 6. บริการผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูง (High speed railway passenger service)

2.2 วิทยาลัยการขนส่งทางรถไฟในเมือง (Urban rail transit colleges)

ปัจจุบันมีวิทยาลัยวิชาชีพและมหาวิทยาลัยการขนส่งทางรถไฟในเขตเมืองมากกว่า 500 แห่ง ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท

ประเภทที่ 1 คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาการรถไฟ ซึ่งมีสาขาวิชาการคมนาคมขนส่งทางรางในเมืองทั้งหมด และมีประมาณ 60 แห่ง วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยดังกล่าว

ประเภทที่ 2 คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาการขนส่งในจังหวัดและเมืองต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของการขนส่งทางรถไฟในเมือง วิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาการขนส่งปักกิ่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคการขนส่งกวางตุ้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคการขนส่งเจ้อเจียง โดยมีประมาณ 22 แห่ง

ประเภทที่ 3 คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ครอบคลุมในท้องถิ่นทุกประเภทและวิทยาลัยอื่น ๆ วิทยาลัยเหล่านี้เป็นของกองกำลังใหม่ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาร์บิน สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเซินเจิ้น และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝูโจว อยู่ในอันดับต้น ๆ โดยมีประมาณ 400 แห่ง

2.3 หลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัยการขนส่งทางรถไฟในเมืองในประเทศจีน (urban rail transit college)

ปัจจุบัน การขนส่งทางรางในเขตเมืองมี 6 สาขาวิชา ดังนี้

 1. เทคโนโลยีวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางในเมือง (Urban Rail Transit Engineering Technology)
 2. เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ยานพาหนะรถไฟในเมือง (Application technology of urban rail vehicles)
 3. เทคโนโลยีเครื่องกลไฟฟ้าของการขนส่งทางรถไฟในเมือง (Electromechanical Technology of Urban Rail Transit)
 4. เทคโนโลยีการสื่อสารและสัญญาณของ Urban Rail Transit (Communication and signal technology of Urban Rail Transit)
 5. เทคโนโลยีการจ่ายไฟและการกระจายของการขนส่งทางรถไฟในเขตเมือง (Power supply and distribution technology of urban rail transit)
 6. การจัดการการดำเนินงานของ Urban Rail Transit (Operation management of Urban Rail Transit)

2.4 รายชื่อวิทยาลัยในเครืออดีตสำนักการรถไฟและสำนักวิศวกรรม

รวมถึง Technical Secondary School, Technical school, Adult Colleges ในปี ค.ศ. 2005 สถาบันส่วนใหญ่ถูกถอนออก แต่ Adult Colleges บางแห่งยังคงเปิดดำเนินการอยู่


2. ความร่วมมือด้านการศึกษา

3.1 ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมลูปัน

ปัจจุบัน จีนและไทยมีสถาบันและโครงการความร่วมมือด้านการศึกษารถไฟความเร็วสูงจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นความร่วมมือของโครงการศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมลูปัน

ปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมลูปันแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นใน Thailand Dacheng Institute of Technology ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร สร้าความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติ อาทิ เทคโนโลยีการบำรุงรักษา EMU (รถไฟความเร็วสูง) และการควบคุมสัญญาณรถไฟอัตโนมัติ (รถไฟความเร็วสูง) และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ขณะนี้มีการฝึกอบรมนักเรียน 158 คน การฝึกอบรมครู 38 คน มีการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร 14 หลักสูตร และหนังสือฝึกอบรมครูภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 10 เล่มที่ได้รับการพัฒนาขึ้น มีเครื่องจำลองการขับขี่ EMU ความเร็วสูง ระบบควบคุมการทำงานของรถไฟความเร็วสูง และอุปกรณ์การฝึกอบรมอื่น ๆ

รายชื่อความร่วมมือของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจีน-ไทย
รายชื่อความร่วมมือของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจีนกับมหาวิทยาลัยไทย

3.2 โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาตามนโยบายรัฐ หรือ “อาชีวะพรีเมียม”

สาขาระบบขนส่งทางราง เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรียน 3 ปี เปิดสอนใน 4 วิทยาลัย ได้แก่

 1. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
 2. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
 3. วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
 4. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

โดยมีกลุ่มวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ประกอบด้วย

 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮั่น
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาการรถไฟเทียนจิน
 3. วิทยาลัยเทคนิคการรถไฟความเร็วสูงหูหนาน
 4. วิทยาลัยการคมนาคมขนส่งสาธารณะฉงชิ่ง

3.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮั่น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐที่เปิดสอนระบบขนส่งทางรางหลักสูตร 3 ปี ภายใต้ความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

 1. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
 2. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
 3. วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
 4. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ที่มา วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนสิงหาคม 2564 “รถไฟความเร็วสูงจีน (China Railway High-speed: CRH)”

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]