ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดดัง Link
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9487

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลด้านทุนวิจัย : ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 204 หรือทางอีเมล kanruethai.r@nrct.go.th
ข้อมูลด้านระบบ NRIIS : กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 607, 611, 612
รายละเอียด JSPS https://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/call.htmlขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G