?ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กรณีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่าง Work From Home (WFH)
? สามารถติดต่อขอข้อมูลและติดต่อหน่วยงานภายในต่าง ๆ ได้ตามปกติ ทั้งในรูปแบบของเบอร์โทรศัพท์และอีเมลของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รายละเอียดดังภาพ ?ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G