?สถานการณ์โควิด-19 โลก อาเซียนและประเทศไทย
❇️สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก
❇️จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
❇️การติดเชื้อและการตายจาก โควิด-19 ในอาเซียน
❇️ การฉีดวัคซีน โควิด-19 ในอาเซียน
❇️ ไทยฉีดวัคซีนแล้ว 14.805 ล้านโดส
❇️วัคซีนที่อาเซียนใช้ในปัจจุบัน
❇️วัคซีน โควิด-19 ในอาเซียน (สัดส่วน)
❇️ การวิจัยและพัฒนาวัคซีน โควิด-19 ของประเทศอาเซียน

? ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
?จัดทำโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G