สำนักงานการกีฬา เมืองชิงต่าว เผยผลสำรวจการบริโภคทางด้านกีฬาของประชากรในเมืองชิงต่าว (General Administration of Sport of Qingdao) ของปี 2563 มีสัดส่วนผู้บริโภคทางด้านกีฬาสูงถึง 29,060 ล้านหยวน และการบริโภคทางด้านกีฬาต่อคนอยู่ที่ 2,885.35 หยวน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของค่าใช้จ่ายในการบริโภคทั้งหมดต่อคน

กีฬาที่ครองใจประชากรเมืองชิงต่าวมากที่สุด คือ แบดมินตัน

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประชากรในเมืองชิงต่าวหันมารักษาสุขภาพและตระหนักในการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่อย ๆ บ่มเพาะนิสัยในการออกกำลังกาย หลังจากเลิกงานหรือวันหยุดก็จะออกจากบ้านเพื่อไปออกกำลังกาย กลายเป็นความเคยชิน และเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตประจำวันของประชากรเมืองชิงต่าวไปแล้วก็ว่าได้ ตามสถิติสัดส่วนของประชากรที่ “ออกกำลังกายเป็นประจำ” ของเมืองชิงต่าวนั้น มีเกือบร้อยละ 50 และจากสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเพื่อการออกกำลังกายมากที่สุด 4 อันดับแรก คือ (1) แบดมินตัน คิดเป็นร้อยละ 33.6 (2) วิ่ง และวิ่งเหยาะ คิดเป็นร้อยละ 26.2 (3) บาสเกตบอล คิดเป็นร้อยละ 25.1 (4) กีฬากลางแจ้ง ปีนเขา และเดิน คิดเป็นร้อยละ 22.8 และกีฬาอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมมากกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ ฟิตเนส โยคะ ว่ายน้ำ ปิงปอง ฟุตบอล กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) สเก็ต และปั่นจักรยาน เป็นต้น

กีฬาที่ประชากรเมืองชิงต่าวชอบดูมากที่สุด คือ บาสเกตบอล

ในส่วนของการรับชมการแข่งขันกีฬา ประชากรเมืองชิงต่าวชอบดูกีฬาบาสเกตบอลมากที่สุด ทั้งการแข่งขัน NBA ของอเมริกา และ CBA ของจีน มีผู้เข้ารับชมถึงขอบสนาม คิดเป็นร้อยละ 30.6 และ 26.4 ตามลำดับ การแข่งขันกีฬา E-sports มีผู้รับชมคิดเป็นร้อยละ 12.5 การแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศและการแข่งขันวอลเลย์บอล มีผู้รับชมคิดเป็นร้อยละ 12.4 และ 9.9 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม จากมุมมองการใช้จ่ายของผู้บริโภค ตลาดการรับชมการแข่งขันกีฬาของเมืองชิงต่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยค่าใช้จ่ายของการบริโภคในการรับชมกีฬาอยู่ที่ 395,130,700 หยวน มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อคนเพียง 39.23 หยวน ได้แก่ การแข่งขันกีฬา 27.16 หยวน และผู้ที่ติดตามหรือสมัครสมาชิกโปรแกรมการแข่งขันกีฬา 12.07 หยวน ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 1 ของค่าใช้จ่ายในการบริโภคทางด้านกีฬาทั้งหมดต่อคน

การซื้ออุปกรณ์กีฬา มีสัดส่วนการใช้จ่ายเกิน 1,000 หยวนต่อคน

จากมุมมองของโครงสร้างการบริโภคหมวดการกีฬา ชุดกีฬา อุปกรณ์ออกกำลังกาย อุปกรณ์กีฬาอัจฉริยะ และอุปกรณ์กีฬาอื่น ๆ ถือเป็นอันดับต้น ๆ ในการใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายอุปกรณ์กีฬาของผู้บริโภคต่อคนอยู่ที่ 1,547.19 หยวน คิดเป็นร้อยละ 53.6 ของค่าใช้จ่ายในการบริโภคทางด้านกีฬาทั้งหมดต่อคน และอันดับที่ 2 ฟิตเนสและสันทนาการ อยู่ที่ 650.17 หยวนต่อคน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ซึ่งค่าใช้จ่ายกิจกรรมฟิตเนสของผู้บริโภคสูงที่สุดอยู่ที่ 415.51 หยวนต่อคน

ความนิยมในการออกกำลังกาย นำไปสู่การพัฒนาและส่งผลต่อธุรกิจทางด้านการออกกำลังกายที่แข็งแกร่ง รวมถึงการสอนและการฝึกอบรมในการออกกำลังกาย ซึ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการสอนและการฝึกอบรมการออกกำลังกายของผู้บริโภคอยู่ที่ 261.69 หยวนต่อคน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ของค่าใช้จ่ายในการบริโภคทางด้านกีฬาทั้งหมดต่อคน และจากมุมมองเพศของผู้บริโภค เพศหญิงจะมีระดับการบริโภคสูงกว่าเพศชาย โดยกิจกรรมกีฬาแบดมินตันและบาสเกตบอล เป็นกีฬาพื้นฐานของผู้บริโภคโดยทั่วไป อัตราการจัดกิจกรรมกีฬาดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 11.6 และ 11.2 ตามลำดับกิจกรรมกีฬาว่ายน้ำและดำน้ำ ถือเป็นกีฬาทางน้ำที่โดดเด่น คิดเป็นร้อยละ 6.5 และกีฬาโยคะ ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 6.0

จากมุมมองโครงสร้างทางอายุของผู้บริโภคหมวดการกีฬา ประชากรวัยหนุ่มสาวที่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี และวัยกลางคนที่มีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี มีลำดับการบริโภคสูงที่สุด คือ 3,314.77 หยวน และ 3,268.80 หยวนตามลำดับ เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 3 – 19 ปี และอายุระหว่าง 60 ปีขึ้นไป มีระดับการบริโภคต่ำ รวมแล้วไม่ถึง 2,000 หยวน และกิจกรรมทางด้านกีฬาที่ได้รับความนิยมอีกอย่างของวัยรุ่น คือ E-sports และกิจกรรมเชิงการ์ตูนแอนิเมชันด้านกีฬา อยู่ที่ 1,301,612,100 หยวน มีสัดส่วนการบริโภค 129.23 หยวนต่อคน คิดเป็นร้อยละ 4.5 โดยผู้บริโภคที่เป็นเพศชายสูงกว่าเพศหญิง ชาวเมืองสูงกว่าประชากรในชนบท ขณะที่ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงก็เต็มใจที่จะเล่นกิจกรรมกีฬาด้านนี้มากขึ้น

เนื่องจากสภาพแวดล้อมและระดับการพัฒนาของแต่ละเขตในเมืองชิงต่าว ส่งผลให้สถิติการบริโภคหมวดการกีฬาของเขตต่าง ๆ ในเมืองชิงต่าวนั้นแตกต่างกัน ดังนี้ (1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ชายฝั่งตะวันตก มีสัดส่วนการบริโภคสูงสุด 3,186.14 หยวนต่อคน (2) เขตเฉิงหยาง เขตชื่อเป่ย เขตชื่อหนาน เขตหลี่ซาง มีสัดส่วนการบริโภคระหว่าง 2,900 – 3,050 หยวนต่อคน (3) เขตจี๋โม่ เมืองรองหลายซี เมืองรองผิงตู้ เขตเหลาซาน เมืองรองเจียวโจว มีสัดส่วนการบริโภคน้อยกว่า 2,800 หยวนต่อคน

 

 

 

 

แหล่งที่มา:
https://sd.dzwww.com/sdnews/202108/t20210818_8948440.htm (เว็บไซต์ทางการ 大众网 วันที่ 18 ส.ค. 2564)

ภาพประกอบ:
http://qingdao.dzwww.com/qingdaonews/202108/t20210818_8947021.htm 
https://i.ifeng.com/c/88nqULTt8ng

ที่มา : https://thaibizchina.com/